+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Vynikajúci výkon Gabriely Tamášovej a Adriána Baranyovicsa v environmentálnej súťaži

https://www.hirek.sk/aktualis/oko-diak-verseny-a-kornyezettudatossag-jegyeben  

ZÁMER

Predmet a účel nájmu Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "zriaďovateľ') dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2515 na parcele č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 mza účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy. Cena nájmu Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 270,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 110,00 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Doba nájmu Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 1 rok od 01.01.2024 Osobitné podmienky prenájmu
  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 30.11.2023 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.
 
Najnovšie fotky zo života školy