+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Vážení rodičia a milí žiaci končiacich ročníkov základných škôl!

Vzhľadom na to,  že sa týždeň otvorených dverí v klasickej forme nemôže uskutočniť,  v termíne

od 7- do 11. decembra 2020

v čase od 8:00 do 12:00 hod

Vám  telefonicky ochotne poskytneme informácie o možnostiach štúdia na našej škole. Srdečne Vám odporúčame aj naše video,  v ktorom Vám predstavíme našu školu. Záujemcovia môžu telefonovať na telefónom čísle: 031/552 26 50 Do pozornosti Vám dávame aj našu stránku na Facebooku: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda https://www.facebook.com/137744946833912/videos/650988959115397  

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY Z PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI

  Milí štvrtáci!   V roku 2020 je všetko iné.... Mnohých vecí sme sa museli vzdať, medzi ktorými je aj naša  školská slávnosť -  stužková.  Plánovali ste ju, boli ste plní očakávania.... Ale  život sa rozhodol inak. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení. Vaše cenné vedomosti a schopnosti ste museli a musíte preukázať inde – myslím tu aj na celoplošné testovanie. Pred pár rokmi ste sa rozhodli pre našu školu a vybrali ste povolanie zdravotníka. Ste veľmi cennými členmi našej školy a celej spoločnosti. Aj súčasná pandemická situácia nám jasne ukázala, aké dôležité je Vaše povolanie, Vaša práca – práca  praktickej sestry. Ste žiakmi uznávanej strednej školy. Počas Vášho štúdia ste mohli vidieť aj pocítiť, že úspechy prichádzajú len tvrdou prácou. Dobré meno školy vieme zveľaďovať a zachovať  len ak všetci bojujeme spoločne. Som si istá, že v budúcnosti budeme na väčšinu z Vás veľmi hrdí. V tejto neistej dobe chcem, aby ste vedeli, že sa na nás – na Vašich učiteľov – vždy môžete spoľahnúť. Sme tu pre Vás. V nasledujúcich dňoch sledujte Vašu poštu, lebo k Vám prichádza malé prekvapenie od nás. Prajem Vám veľa úspechov, vytrvalosti a pevného zdravia.   S láskou   PaedDr. Beata Miklósová riaditeľka školy            

ZÁMER

Zámer

Predmet a účel nájmu Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "zriaďovateľ') dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III - miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2  k tomu :  Ostatné spoločné priestory - chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III. Cena: Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac. Doba nájmu: Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú. Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením "Prenájom nebytových priestorov".

Najnovšie fotky zo života školy