+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Uplatnenie absolventov/Kompetencie praktickej sestry

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu pod vedením diplomovanej sestry alebo sestry Bc.,
 • plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • vykonávať administratívne práce a viesť zdravotnícku dokumentáciu,
 • ovládať prácu s počítačom a IKT
 • ovládať aspoň jeden cudzí jazyk na vyššej konverzačnej úrovni.

Po skončení SZŠ majú absolventi nasledovné možnosti ďaľšieho štúdia:

I. Nadstavbové štúdium:

 • diplomovaná všeobecná sestra
 • diplomovaná pôrodná asistentka
 • diplomovaná psychiatrická sestra
 • diplomovaná dentálna hygienička
 • diplomovaná detská sestra
 • diplomovaná kozmetologická sestra
 • diplomovaná operačná sestra

II. Univerzitné štúdium:

 • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
 • LF UK Bratislava
 • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity
 • Šafárikova univerzita Košice, odbor ošetrovateľstvo
 • Pedagogická fakulta UFK, Nitra (odbory podľa výberu)
 • Jeseniova univerzita v Martine, odbor ošetrovateľstvo

daľšie štúdiá nadstavbové alebo univerzitné podľa záujmu.

Kompetencie praktickej sestry

 • Pripravovať pomôcky z obväzového materiálu, zhotovovať obväzy, ako bandáž končatín a spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.
 • Vykonávať očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, pripravovať dezinfekčné roztoky    a manipulovať so sterilným materiálom.
 • Starostlivosť o posteľ, zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň, uložiť pacienta do požadovanej polohy, zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.
 • Podávať jedlo pacientom okrem novorodencov, sledovať bilanciu tekutín, pripravovať a podávať liečebné čaje, spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy
 • Zabezpečovať hygienickú starostlivosť o pacienta, okrem novorodenca, pripravovať operačné pole.
 • Zabezpečovať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom okrem novorodencov, aplikovať klyzmu, zabezpečovať starostlivosť o  kolostómie, zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter, spolupracovať so sestrou pri cievkovaní.
 • Merať a zaznamenávať telesnú teplotu, dych, pulz, tlak krvi, výšku a hmotnosť, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa, spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.
 • Realizovať odber moču a stolice na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetrovať moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení.
 • Realizovať odber kapilárnej krvi na glykémiu, odber venóznej krvi, spúta, spolupracovať so sestrou pri odbere výterov z rán a z telových dutín.
 • Zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra, aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.
 • Zabezpečuje odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest.
 • Aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele, liečivé sedacie kúpele.
 • Aplikácia injekcií podkožne, do svalu a spolupracovať so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.
 • Zabezpečovať inhaláciu, spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka.
 • Vykonávať ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú zásah sestry, realizovať preväz aseptickej rany, spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany.
 • Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo.
 • Spolupracovať so sestrou pri vizite.

 

 

International Education Society (IES)


alt

Viac info o certifikáte IES nájdete tu.