+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Ocenenie, hodnotenie školy

Hodnotenie INEKO

Spolupráca s Akadémiou vzdelávania OVB n.o.

IMG_20190604_0001

2. miesto SZŠ Dun. Streda v rámci SOŠ TSK – INEKO 2016

Škola bola externe hodnotená na základe uverejnených údajov nasledujúcich inštitúcii: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Štátna školská inšpekcia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Centrum vedecko-technických informácií SR.  Hodnotenie vykonal Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Hodnotenie IES London

Naša škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných pracovníkov i pre európsky trh práce. Študijné programy zdravotnícky asistent a sanitár a krátkodobé študijné programy sú certifikované európskou vzdelávacou inštitúciou IES London s ratingom B+.

 

IES B+ n

Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA

 

Táto štátna inštitúcia, ktorá je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila našu školu za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania – marec 2015.

iuventa-certifikát

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO

Projekt vznikol na začiatku r. 2012 a týka sa všetkých základných a stredných škôl. Pri vyhodnotení sa vyhodnocujú nasledovné ukazovatele: maturitné skúšky zo slovenského, resp. maďarského a anglického jazyka; nezamestnanosť absolventov; prijímanie na vysoké školy na Slovensku; mimoriadne výsledky a účasť na súťaziach. Rating každého z ukazovateľov sa vypočíta pre každý typ školy.

Škola roka“ 3. miesto

Naša škola získala ocenie v rámci projektu „Škola roka“ 3. miesto v rámci odborných skôl v Trnavskom kraji. Súťaž vyhlasuje každý rok predseda Trnavského samosprávneho kraja. Kritériá súťaže: propagácia školy v médiách celkový estetický vzhľad exteriéru a interiéru školy, spolupráca školy so spoločenskými a záujmovými organizáciami, aktivity školy zamerané na riešenie environmentálnych problémov.
skola-roka-3

Poďakovanie

Boli sme ocenení neziskovou organizáciou Centrum slniečko, Nitra, ktorá poskytuje všeobecno-prospešné služby týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom za aktívnu spoluprácu.
podakovanie-centrum-slniecko