+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Projekty /ERASMUS+

Pripravení na Tokio

aktívny projekt

Na základe požiadavky Trnavského olympijského klubu spúšťame  Virtuálnu štafetu „Pripravení na Tokio“ – Olympijské pohľadnice. Prostredníctvom Olympijských pohľadníc majú študenti stredných škôl možnosť písať odkazy, pozdravy, priania našim športovcom do Tokia. Autori najkrajších  pohľadníc- ktorých vyberú samotní športovci- olympionici- budú odmenení vecnou cenou v auguste po skončení OH v Tokiu.

PROJEKT  InoŠkola

aktívny projekt

Cieľom projektu je zakladať základy moderného školstva, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Ak chceme, aby bolo Slovensko v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní. InoŠkoly by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania. Žiakom by mali pomáhať rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, líderstvo, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších schopností.

Projekt InoŠkola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Naša škola stala sa prestížnym regionálnym hubom vzdelávania pre Podunajsko.

TS_Poznáme najinovatívnejšie školy Slovenska. Zoznámte sa s víťazmi súťaže InoŠkola 21_22

https://drive.google.com/file/d/1SwSi-onrxUKr5nimZ2ptCU9M-MwFFpTK/view

 

START-UP+ SKHU PODNIKATEĽSKÁ SÚŤAŽ

aktívny projekt

V školskom roku 2020/2021 sa trieda 2. PS M zúčastní medzinárodnej súťaže zameranej na rozvoj podnikateľských zručností. Žiaci vytvorili osem trojčlenných súťažných skupín, ktoré pod vedením mentorov absolvujú kreatívne workshopy a budú súťažiť s ostatnými školami. Súťaže sa zúčastní šesť slovenských a šesť maďarských odborných škôl. Každá škola môže určiť 27 súťažiacich a 3 mentorov. Súťaž prebehne v dvoch kolách. Mentoring na našej škole zabezpečia PhDr. Helena Lászlóová, Mgr. Lídia Nagyová a Mgr. Ildikó Horváthová. Súťažné skupiny sú:

1.Czita Fanni, Madarász Karin, Vizi Melita

2.Pálfy Vivien, Kiss Anikó, Ivančík Evelin

3.Bognár Barnabás, Buday Brigitta, Puzsér Evelyn

4.Fischer Emma, Fehér Tamás, Ivančík Kimberley

5.Csölle Veronika, Édes Levente, Szabó Dóra

6.Poroknovec Beáta, Vígh Viktória, Alföldi Dóra

7.Karika Rebeka, Almási Friderika, Šťavnická Viktória

8.Pethő Ildikó, Oláh Noémi, Degner Nikolett

CESTA K DOBROVOĽNÍCTVU

aktívny projekt

V tomto školskom roku je implementovaná učebná stratégia „service learning“ do vyučovacieho procesu. Je to nová metóda, ktorá bude aplikovaná v praktickom vyučovaní, s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti žiaka.

 

 

 

 

{„uid“:“9BA25119-CA1D-4C12-B0EC-6D40542F14D4_1611325949745″,“source“:“other“,“origin“:“free_style“,“sources“:[„324404228974211″,“335767898007211″,“334172230029211″,“322974693192211″,“339185959060211″,“334171002083211“]}

NÁVRAT DO UNICEF – ŠKOLY PRIATEĽSKEJ K DEŤOM 2020/2021

aktívny projekt

ŠŤASTNÁ ŠKOLA

aktívny projekt

Opis projektu

Naša škola sa o titul „Šťastná škola“ uchádza od septembra 2019 zavedením 10 mesačného Hodina šťastia.

Program Hodina šťastia vychádza z poznatkov pozitívnej psychológie. Iniciatíva sa viaže k menu Bella Bagdi, pod patronátom Prof. Dr. Emőke Bagdy. Ide o 10 mesačný program zahŕňajúci 10 cvičení. Naša škola uplatní program na hodinách psychológie pedagogiky a profesijnej komunikácie v druhom ročníku. Účastníci programu dostanú pomoc vo forme pracovných hárkov, pesničiek, rozprávok a cvičení k jednotlivým témam.

Harmonogram programu Šťastná hodina:

  • September: vďačnosť
  • Október: optimizmus
  • November: medziľudské vzťahy a ich vplyv na osobné šťastie
  • December: dobré skutky
  • Január: stanovenie cieľov a ich dosiahnutie
  • Február: stratégie priebojnosti
  • Marec:  užívajme si aj maličkosti
  • Apríl:  odpustenie
  • Máj: zdravý životný štýl
  • Jún: udržateľné šťastie

Od programu očakávame rozvoj osobnosti žiakov, učenie sa zaujať pozitívny postoj k životu a zlepšenie komunikácie s pacientmi ako aj medzi sebou navzájom. Plánujeme sa každej téme venovať jednu vyučovaciu hodinu vo všetkých skupinách druhého ročníka vykonávaním daných cvičení. Jednotlivé cvičenia a úlohy majú hravú formu, majú za úlohu navodiť príjemnú atmosféru a rozvinúť kreativitu žiakov. Úlohou programu nie je ukázať žiakom model bezproblémového života, ale poskytnúť stratégie zvládania prekážok a problémov v živote a rozvinúť schopnosti udržať si telesné a duševné zdravie. S každou témou sa zaoberáme jeden mesiac aby mali žiaci dostatok času na pochopenie témy, precvičenie jednotlivých úloh a osvojenie si stratégií šťastia.

       

https://youtu.be/BY9N23fHeKo

https://www.youtube.com/watch?v=SWSIlFlGor8

https://www.youtube.com/watch?v=ORzQOR-jKho

https://www.youtube.com/watch?v=-KjvqWRgB8Y

https://www.youtube.com/watch?v=PwqRY3awyG0

ERASMUS+

aktívny projekt

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe,
poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha
organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými
organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a
svetom práce. Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život jednotlivcov a
prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Naša škola participuje na Erasmus+ projektoch s partnerskou školou Střední zdravotnická škola, p. o.
Frýdek-Místek, ktorá spolupracuje na zabezpečení dvojtýždňovej odbornej stáže v zariadení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a s nemocnicou Orthopädisches Spital Speising GmbH Ein
Unternehmen der Vinzenz Gruppe vo Viedni, ktorá umožňuje mesačnú odbornú stáž na oddelení
konzervatívnej liečby chrbtice.

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

aktívny projekt

NÚCEM elektronické testovanie (ďalej len NÚCEM)

Naša škola bola NÚCEMom zaradená medzi certifikačné školy a už druhým rokom majú možnosť naši žiaci vykonať externú časť maturitnej skúšky v elektronickej forme.

Spolupráca so svetovou organizáciou UNICEF

aktívny projekt
logo_unicefOd roku 2013 naša škola sa zapojila do Prokjektu Škola priateľská k deťom organizovaná celosvetou organizáciou OSN – UNICEF, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom.
Celoročný program „ Škola priateľská k deťom“ (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl, rodičov, pričom podstatným pokrokom je spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.
V rámci spolupráci organizujeme: Predaj vianočných pohľadníc, Školy pre Afriku, Týždeň Modrého gombíka, Beseda s ambasádorom.

Zelená škola

aktívny projekt

Škola je zapojená do projektu Zelená škola, v rámci ktorého vykonáva environmentálne aktivity. Škola má vlastnú studňu na zavlažovanie areálu zelene. Zeleň sa pravidelne revitalizuje, zvýšil sa objem zelene v areáli školy. V rámci projektu financovaného firmou DALKIA bola vytvorená bylinková záhrada. Škola sa zúčastňuje školení „zelené hospodárenie“.

Život  životu

projekt úspešne ukončený

Projekt zabezpečí program v Domovoch dôchodcov a zariadeniach pre seniorov v Dunajskej Strede z príležitosti Mesiaca seniorov.

Cieľom projektu je oboznámenie seniorov s významom telesnej aktivity, podporiť pohybovú aktivitu seniorov a osvojiť jednoduché cvičenia na zlepšenie kvality života.

Cezhraničná spolupráca

projekt úspešne ukončený

Spolupráca so strednou školou- Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Sopron -spoločné vzdelávacie projektya výmenné pobyty v rámci projektu.