+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Projekty /ERASMUS+/EURÓPSKY PLÁN ROZVOJA ŠKOLY/ZELENÁ ŠKOLA/Podcasty

ZELENÁ ŠKOLA

aktívny projekt

Priateľské vzťahy, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete, programu Zelená škola. Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-Schools, ktorá vznikala v roku 1992. Ďalšie informácie: https://zelenaskola.sk/pre-skoly/zelena-pre-vasu-skolu/

Koordinátorkou Zelenej školy na našej škole je: PaedDr. Kinga Kiss, PhD.

 SCHVÁLENÝ ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY

Dun.Streda_SZS_EAP_odpady_schvaleny_2021_23

Realizované aktivity

 • 12.12.2023  Environmentálna súťaž pre ZŠ a SŠ v okrese Dunajská Streda

https://www.hirek.sk/aktualis/oko-diak-verseny-a-kornyezettudatossag-jegyeben

 • 17.2.2023

Regionálne kole súťaže Environmental Memorial Foundation Curie 1. miesto

 • 30.1.2023

Prednáška: Udržateľná móda je tiež súčasťou environmentálneho vzdelávania

A fenntartható divat is a környezettudatosságra nevelés része

 • 3.11.2022

Súťaž „EKO- ŠTUDENT“ (motivačná aktivita) súťaž žiakov z stredných škôl v meste Dunajská Streda pod zašitou Mestského úradu Dunajská Streda. Mentorom súťaže bol  Mgr.Gábor Inczédi  -vedúci technického oddelenia mestského úradu. Členovia  odbornej komisií:

Mgr.Gábor Inczédi  -vedúci technického oddelenia mestského úradu;

Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. – Univerzita J. Selyeho, Komárno;

Mgr. Edita Tilajčíková – odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ Dunajská Streda.

https://dunaszerdahelyi.sk/fenntarthato-jovoert-oktatassal-nevelessel-lehet-tenni

 • 26.9.2022

Témy: Život bez plastov

Environmentálny aspekt konzumácia mäsa – Stredy bez mäsa

Rovesnícke vzdelávanie: žiaci 2. PS M triedy

Odborník: Mgr. Gábor Inczédi

https://dunaszerdahelyi.sk/termest-hoz-kornyezettudatos-gondolkodas-faja?fbclid=IwAR3vzYc7AoFb44E2a-eUBl9cRjIIw5xsnnLgA8uwm58i0LPKwtav97bjP-w

 

 • 16.5.2022

Téma: Život bez plastov

Rovesnícke vzdelávanie: žiaci z triedy 2. PSS

Odborník: Attila Gál – regionálny zástupca FCC

 

 

 • 25.4.2022

Názov aktivity: Rovesnícke vzdelávanie + workshop/dieľňa s odborníkom

Téma: Zero waste domácnosť

Prezentácia: Bálint Máthé, Juraj Szabó, Antónia Gyerpál z triedy 1. PSA

Odborník: Rita Patasi Szendi – vlastník zero waste shopu „Alternatíva“ v DS

 

 • 15.3.2022

Cieľom aktivity je znížiť komunálny odpad o 10% a znížiť celkového množstva odpadu o 5%.

Aktivita: Rovesnícke vzdelávanie o správnom spôsobe likvidácie odpadu + pozeranie videofilmu: Welcome in Sodome + odborná prednáška a exkurzia na zberný dvor v DS.

Účastníci:

Prezentácia: Fanni Ábrahámová, Noémi Miklós, Annamaria Németh, Bálint Pál Simon z triedy 2.PSM.

Odborník: Mgr. Gábor Inczédi – vedúci technického oddelenia mestského úradu v Dunajskej Strede.

 

Téma: Život bez plastov

Rovesnícke vzdelávanie: žiaci z triedy 2. PSS

+ Odborník: Attila Gál – regionálny zástupca FCC

Darovať je viac ako dostávať

aktívny projekt

Projekt realizovaný s finančnou podporou mesta Dunajská Streda.

Európsky plán rozvoja školy a stratégia jej internacionalizácie

aktívny projekt

Našou víziou je vytvorenie širokého spektra možností pre rozvoj jazykových a profesijných  kompetencií  žiakov  v študijnom odbore 53 61 M praktická sestra, založenom na spoločnom európskom vzdelávacom kurikule, vytvorenom sieťou rôznych európskych stredných škôl s rovnakým zameraním. Je to cieľ dlhodobý, ktorý komplikuje aj pandémia COVID-19. Najväčším problémom sú obmedzené  cudzojazyčné kompetencie učiteľov a  príprava európskeho portfólia  si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Naplnenie vízie vidíme v časovom horizonte šiestich rokov.

Stratégiu pre roky 2021 -2027 sme vytvorili tak, aby sme sa k vytýčenému cieľu jednotlivými krokmi približovali. Obsah Európskeho plánu rozvoja školy vychádza z aktuálnych požiadaviek vzhľadom na naše možnosti a z analýzy potrieb školy. Žiaci, rodičia aj zamestnávatelia prejavujú záujem o posilnenie štúdia cudzích jazykov, predovšetkým jeho odborné zameranie tak, aby boli absolventi pripravení využívať cudzie jazyky na otvorenom európskom trhu práce, prípadne pre ďalšie odborné vysokoškolské štúdium. Požadujú vytvorenie medzinárodného prostredia v škole, chcú participovať na medzinárodných projektoch a aktivitách  vrátane vykonania odbornej praxe v zahraničných zdravotníckych zariadeniach.  Učitelia sa chcú adaptovať na európske požiadavky, ako aj kultúrnu diverzitu. Prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie, chcú na svojich hodinách využívať množstvo cudzojazyčných materiálov, ktoré v súčasnosti moderné informačné a komunikačné technológie  a  nástroje ponúkajú a chcú tiež participovať na medzinárodných projektoch.

Strategický plán internacionalizácie školy zahŕňa 3 body:

 • zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu školy v regióne  a zvýšiť počet záujemcov o štúdium na nej ponukou zahraničnej mobility v odbornom vzdelávaní a príprave
 • posilniť vyučovanie cudzích jazykov so zameraním na odbornú terminológiu a konverzáciu
 • vytvorenie siete európskych škôl a inštitúcií so zámerom organizovať spoločné pracovné stretnutia, ktorých cieľom je výmena skúseností v oblasti vzdelávania a výchovy, jazykovej prípravy a realizácie projektovej činnosti

 

Aby sme dokázali školu pretransformovať na modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu, potrebujeme rozvíjať osobné vzťahy s kolegami a odborníkmi zo zahraničia, deliť sa o know-how, využívať ich skúsenosti, ponúknuť im svoje portfólio, ktoré je kvalitné a zaujímavé. Väčším otvorením sa európskej komunite prinesieme do školy multikultúrne prostredie .

 

Na to, aby sme žiakom mohli ponúknuť nadobúdanie kompetencií v súlade s touto stratégiou, musia učitelia disponovať rovnakými zručnosťami a kompetenciami.

Budeme realizovať jazykové vzdelávanie učiteľov prostredníctvom jazykových kurzov a online jazykového nástroja, následne ich budeme vysielať na odborné metodologické kurzy, kurzy zamerané na aktivizujúce metódy a formy vyučovania s neustálym rozvojom jazykových kompetencií. Postupne budeme začleňovať cudzojazyčné aktivity do procesu vyučovania odborných predmetov, aby mohli učitelia postupne využívať cudzojazyčné  texty, grafy, a iné materiály na svojich vyučovacích hodinách.

Máme skúsenosti s realizáciou národných a medzinárodných projektov. Budeme rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s osvedčenými partnermi v Maďarsku, Rakúsku a v Česku. Radi  privítame akúkoľvek inú, pre nás zaujímavú a efektívnu spoluprácu s partnermi z iných krajín. Vytvoríme sieť škôl a inštitúcií v rámci ktorej budeme realizovať študijné pobyty a odbornú zahraničnú prax pre žiakov, hospitácie a  študijné návštevy pre učiteľov. Budeme vyhľadávať nové formy medzinárodnej spolupráce. Radi poskytneme možnosť hosťovania pre zahraničných učiteľov a žiakov na našej škole.

Najvýznamnejšiu a najpočetnejšiu časť nadnárodných mobilít budú tvoriť stáže žiakov v OVP zamerané na nadobudnutie odborných zručností a kompetencií v zahraničných zdravotníckych zariadeniach. Mobility sa budú zameriavať hlavne na výkony, ktoré nie sú zaužívané v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Zahraničná skúsenosť neprináša len možnosť overenia si svojich kompetencií a zručností na otvorenom európskom trhu, prináša aj väčšiu samostatnosť, otvorenosť a motivovanosť rozvíjať sa vo svojej profesii.

Kroky pre naplnenie Európskeho plánu rozvoja školy sú nasledovné:

Školský rok 2021/2022

 • jazykové vzdelávanie učiteľov školy – jazykového vzdelávania v anglickom jazyku sa zúčastnia 3 učitelia všeobecnovzdelávacej zložky a 2 odborný učitelia
 • realizácia predmetu „Extra hodina“ angličtiny a nemčiny – Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje, v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2
 • mobilita 5 žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Orthopädisches Spital Speising GmbH, Ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe vo Viedni, v rámci programu Erasmus+

Školský rok 2022/2023

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • absolvovanie odborných kurzov E+U+R – výučba kritického myslenia s cieľom implementácie metodiky do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
 • absolvovanie kurzov s odbornou tematikou pre učiteľov odborných predmetov (Bazálna stimulácia®, Právna sebaobrana sestry)
 • mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, v spolupráci s partnerskou organizáciou Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v rámci programu Erasmus+ pre 12 žiakov a 2 učiteľov odborných predmetov

Školský rok 2023/2024

 • ukončenie jazykových kurzov, začatie jazykového vzdelávania ďalších učiteľov, hlavne odborných
 • hospitácie a študijné pobyty učiteľov v partnerských inštitúciách a zahraničných zdravotníckych zariadeniach
 • realizácia školského projektu Deň jazykov, zameraného na posilnenie výučby multikulturalizmu s aktívnym zapojením študentov
 • absolvovanie kurzov s environmentálnou tematikou, ktorých cieľom je implementácia metodík do bežného chodu školského zariadenia v spolupráci so žiakmi a rodičmi školy
 • absolvovanie kurzov s odbornou tematikou pre učiteľov odborných predmetov (Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca, Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka)
 • mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Soproni Erzsébet Oktató Kórház v Šoproni, v spolupráci s partnerskou organizáciou Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium v rámci programu Erasmus+ pre 12 žiakov a 2 učiteľov odborných predmetov

Školský rok 2024/2025

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • priebežná participácia na inovačných kurzoch vzdelávania
 • hospitácie a študijné pobyty učiteľov v partnerských školách a zdravotníckych zariadeniach
 • vytvorenie podmienok pre hosťovanie zahraničných učiteľov odborných predmetov
 • organizácia konferencie zahraničných partnerov, s cieľom výmeny skúseností s medzinárodnými projektmi a mobilitami v rámci odborného vzdelávania a prípravy
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v partnerských organizáciách
 • rozširovanie školskej odbornej knižnice cudzojazyčnými periodikami

Školský rok 2025/2026

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov, skladanie skúšok
 • hospitácie u zahraničných partnerov
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy
 • práca žiakov s cudzojazyčnou literatúrou v rámci vyučovania odborných predmetov

Školský rok 2026/2027

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • priebežná participácia na inovačných kurzoch vzdelávania
 • hospitácie zahraničných kolegov
 • organizácia konferencie odbornej zložky vzdelávania so zahraničnými partnermi
 • tvorba spoločného vzdelávacieho kurikula pre odbornú zložku vzdelávania
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v partnerských organizáciách
 • nadväzovanie vzťahov s ostatnými zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami

Pripravení na Tokio

Na základe požiadavky Trnavského olympijského klubu spúšťame  Virtuálnu štafetu „Pripravení na Tokio“ – Olympijské pohľadnice. Prostredníctvom Olympijských pohľadníc majú študenti stredných škôl možnosť písať odkazy, pozdravy, priania našim športovcom do Tokia. Autori najkrajších  pohľadníc- ktorých vyberú samotní športovci- olympionici- budú odmenení vecnou cenou v auguste po skončení OH v Tokiu.

PROJEKT  InoŠkola

Cieľom projektu je zakladať základy moderného školstva, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Ak chceme, aby bolo Slovensko v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní. InoŠkoly by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania. Žiakom by mali pomáhať rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, líderstvo, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších schopností.

Projekt InoŠkola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Naša škola stala sa prestížnym regionálnym hubom vzdelávania pre Podunajsko.

TS_Poznáme najinovatívnejšie školy Slovenska. Zoznámte sa s víťazmi súťaže InoŠkola 21_22

https://drive.google.com/file/d/1SwSi-onrxUKr5nimZ2ptCU9M-MwFFpTK/view

 

START-UP+ SKHU PODNIKATEĽSKÁ SÚŤAŽ

aktívny projekt

V školskom roku 2020/2021 sa trieda 2. PS M zúčastní medzinárodnej súťaže zameranej na rozvoj podnikateľských zručností. Žiaci vytvorili osem trojčlenných súťažných skupín, ktoré pod vedením mentorov absolvujú kreatívne workshopy a budú súťažiť s ostatnými školami. Súťaže sa zúčastní šesť slovenských a šesť maďarských odborných škôl. Každá škola môže určiť 27 súťažiacich a 3 mentorov. Súťaž prebehne v dvoch kolách. Mentoring na našej škole zabezpečia PhDr. Helena Lászlóová, Mgr. Lídia Nagyová a Mgr. Ildikó Horváthová. Súťažné skupiny sú:

1.Czita Fanni, Madarász Karin, Vizi Melita

2.Pálfy Vivien, Kiss Anikó, Ivančík Evelin

3.Bognár Barnabás, Buday Brigitta, Puzsér Evelyn

4.Fischer Emma, Fehér Tamás, Ivančík Kimberley

5.Csölle Veronika, Édes Levente, Szabó Dóra

6.Poroknovec Beáta, Vígh Viktória, Alföldi Dóra

7.Karika Rebeka, Almási Friderika, Šťavnická Viktória

8.Pethő Ildikó, Oláh Noémi, Degner Nikolett

CESTA K DOBROVOĽNÍCTVU

aktívny projekt

Školský rok 2023/2024

Október – Mesiac úcty k starším.  Cieľom projektu, ktorý podporila aj radnica, je zachovať tradíciu a nedopustiť, aby sa naše dedičstvo stratilo. Počas dvojdňového podujatia sme zorganizovali aktivity v škole 11. októbra 2023 následne na druhý deň sme navštívili domov seniorov. Táto akcia by nemohla byť úspešná bez finančnej podpory mesta Dunajská Streda.

Naše ciele:

• priblížiť generácie k generáciám,

• vychovávať žiakov našej školy k súcitu a rešpektu starých ľudí,

• prehĺbiť spoluprácu medzi oboma inštitúciami,

• podporovať zachovanie duševnej rovnováhy starých ľudí,

• znížiť pocit izolácie medzi obyvateľmi domovov dôchodcov.

V tomto školskom roku je implementovaná učebná stratégia „service learning“ do vyučovacieho procesu. Je to nová metóda, ktorá bude aplikovaná v praktickom vyučovaní, s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti žiaka.

 

 

 

 

{„uid“:“9BA25119-CA1D-4C12-B0EC-6D40542F14D4_1611325949745″,“source“:“other“,“origin“:“free_style“,“sources“:[„324404228974211″,“335767898007211″,“334172230029211″,“322974693192211″,“339185959060211″,“334171002083211“]}

NÁVRAT DO UNICEF – ŠKOLY PRIATEĽSKEJ K DEŤOM 2020/2021

aktívny projekt

ŠŤASTNÁ ŠKOLA

aktívny projekt

Opis projektu

Naša škola sa o titul „Šťastná škola“ uchádza od septembra 2019 zavedením 10 mesačného Hodina šťastia.

Program Hodina šťastia vychádza z poznatkov pozitívnej psychológie. Iniciatíva sa viaže k menu Bella Bagdi, pod patronátom Prof. Dr. Emőke Bagdy. Ide o 10 mesačný program zahŕňajúci 10 cvičení. Naša škola uplatní program na hodinách psychológie pedagogiky a profesijnej komunikácie v druhom ročníku. Účastníci programu dostanú pomoc vo forme pracovných hárkov, pesničiek, rozprávok a cvičení k jednotlivým témam.

Harmonogram programu Šťastná hodina:

 • September: vďačnosť
 • Október: optimizmus
 • November: medziľudské vzťahy a ich vplyv na osobné šťastie
 • December: dobré skutky
 • Január: stanovenie cieľov a ich dosiahnutie
 • Február: stratégie priebojnosti
 • Marec:  užívajme si aj maličkosti
 • Apríl:  odpustenie
 • Máj: zdravý životný štýl
 • Jún: udržateľné šťastie

Od programu očakávame rozvoj osobnosti žiakov, učenie sa zaujať pozitívny postoj k životu a zlepšenie komunikácie s pacientmi ako aj medzi sebou navzájom. Plánujeme sa každej téme venovať jednu vyučovaciu hodinu vo všetkých skupinách druhého ročníka vykonávaním daných cvičení. Jednotlivé cvičenia a úlohy majú hravú formu, majú za úlohu navodiť príjemnú atmosféru a rozvinúť kreativitu žiakov. Úlohou programu nie je ukázať žiakom model bezproblémového života, ale poskytnúť stratégie zvládania prekážok a problémov v živote a rozvinúť schopnosti udržať si telesné a duševné zdravie. S každou témou sa zaoberáme jeden mesiac aby mali žiaci dostatok času na pochopenie témy, precvičenie jednotlivých úloh a osvojenie si stratégií šťastia.

       

https://youtu.be/BY9N23fHeKo

https://www.youtube.com/watch?v=SWSIlFlGor8

https://www.youtube.com/watch?v=ORzQOR-jKho

https://www.youtube.com/watch?v=-KjvqWRgB8Y

https://www.youtube.com/watch?v=PwqRY3awyG0

ERASMUS+

aktívny projekt

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe,
poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha
organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými
organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a
svetom práce. Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život jednotlivcov a
prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Naša škola participuje na Erasmus+ projektoch s partnerskou školou Střední zdravotnická škola, p. o.
Frýdek-Místek, ktorá spolupracuje na zabezpečení dvojtýždňovej odbornej stáže v zariadení
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. a s nemocnicou Orthopädisches Spital Speising GmbH Ein
Unternehmen der Vinzenz Gruppe vo Viedni, ktorá umožňuje mesačnú odbornú stáž na oddelení
konzervatívnej liečby chrbtice.

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

aktívny projekt

NÚCEM elektronické testovanie (ďalej len NÚCEM)

Naša škola bola NÚCEMom zaradená medzi certifikačné školy a už druhým rokom majú možnosť naši žiaci vykonať externú časť maturitnej skúšky v elektronickej forme.

Spolupráca so svetovou organizáciou UNICEF

aktívny projekt
logo_unicefOd roku 2013 naša škola sa zapojila do Prokjektu Škola priateľská k deťom organizovaná celosvetou organizáciou OSN – UNICEF, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom.
Celoročný program „ Škola priateľská k deťom“ (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl, rodičov, pričom podstatným pokrokom je spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.
V rámci spolupráci organizujeme: Predaj vianočných pohľadníc, Školy pre Afriku, Týždeň Modrého gombíka, Beseda s ambasádorom.

PODCASTY

aktívny projekt

Nadácia ZSE – „Non scholae, sed vitae discimus!“

Vďaka finančnému príspevku nadácie ZSE v rámci výzvy Výnimočné školy mohla naša škola vytvoriť sériu troch podcastov s učiteľmi našej školy, ktorí sú zároveň aj zdravotníckymi pracovníkmi a do značnej miery prispievajú k modernizácií vzdelávania.
https://www.youtube.com/watch?v=7xbxzM3yDeY&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=rTj9Kv521HY&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=ErNqBfiS7PI

Život  životu

projekt úspešne ukončený

Projekt zabezpečí program v Domovoch dôchodcov a zariadeniach pre seniorov v Dunajskej Strede z príležitosti Mesiaca seniorov.

Cieľom projektu je oboznámenie seniorov s významom telesnej aktivity, podporiť pohybovú aktivitu seniorov a osvojiť jednoduché cvičenia na zlepšenie kvality života.

Cezhraničná spolupráca

projekt úspešne ukončený

Spolupráca so strednou školou- Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Sopron -spoločné vzdelávacie projektya výmenné pobyty v rámci projektu.