+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Projekty /ERASMUS+

CESTA K DOBROVOĽNÍCTVU

aktívny projekt

V tomto školskom roku je implementovaná učebná stratégia „service learning“ do vyučovacieho procesu. Je to nová metóda, ktorá bude aplikovaná v praktickom vyučovaní, s cieľom formovania občianskej zodpovednosti a rozvoja osobnosti žiaka.

NÁVRAT DO UNICEF – ŠKOLY PRIATEĽSKEJ K DEŤOM 2020/2021

aktívny projekt

ŠŤASTNÁ ŠKOLA

aktívny projekt

Opis projektu

Naša škola sa o titul „Šťastná škola“ uchádza od septembra 2019 zavedením 10 mesačného Hodina šťastia.

Program Hodina šťastia vychádza z poznatkov pozitívnej psychológie. Iniciatíva sa viaže k menu Bella Bagdi, pod patronátom Prof. Dr. Emőke Bagdy. Ide o 10 mesačný program zahŕňajúci 10 cvičení. Naša škola uplatní program na hodinách psychológie pedagogiky a profesijnej komunikácie v druhom ročníku. Účastníci programu dostanú pomoc vo forme pracovných hárkov, pesničiek, rozprávok a cvičení k jednotlivým témam.

Harmonogram programu Šťastná hodina:

 • September: vďačnosť
 • Október: optimizmus
 • November: medziľudské vzťahy a ich vplyv na osobné šťastie
 • December: dobré skutky
 • Január: stanovenie cieľov a ich dosiahnutie
 • Február: stratégie priebojnosti
 • Marec:  užívajme si aj maličkosti
 • Apríl:  odpustenie
 • Máj: zdravý životný štýl
 • Jún: udržateľné šťastie

Od programu očakávame rozvoj osobnosti žiakov, učenie sa zaujať pozitívny postoj k životu a zlepšenie komunikácie s pacientmi ako aj medzi sebou navzájom. Plánujeme sa každej téme venovať jednu vyučovaciu hodinu vo všetkých skupinách druhého ročníka vykonávaním daných cvičení. Jednotlivé cvičenia a úlohy majú hravú formu, majú za úlohu navodiť príjemnú atmosféru a rozvinúť kreativitu žiakov. Úlohou programu nie je ukázať žiakom model bezproblémového života, ale poskytnúť stratégie zvládania prekážok a problémov v živote a rozvinúť schopnosti udržať si telesné a duševné zdravie. S každou témou sa zaoberáme jeden mesiac aby mali žiaci dostatok času na pochopenie témy, precvičenie jednotlivých úloh a osvojenie si stratégií šťastia.

 

ERASMUS+

aktívny projekt

Erazmus+ spája do jedného programu  programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a podpory mládeže Comenius, Erazmus, Erazmus Mondus, Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie) a Grundtvig.

Projektu sa zúčastní 10 žiakov 3. ročníka a 2 odborní učitelia z našej školy. Projekt sa zameriava na aplikáciu teoretických vedomostí získaných v predmete základy ošetrovania a asistencie a praktických zručností získaných v predmete odborná klinická prax s prihliadnutím na zákonom stanovené kompetencie v 3. ročníku v tematickom celku odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení  v Českej republike. Za partnerskú školu sme oslovili Střední zdravotníckú školu Frýdek-Místek. Žiaci budú mať možnosť vyskúšať si iný odberový systém na odber venóznej krvi (Manovette) s akým sa bežne stretávajú počas praktickej výučby na oddeleniach Nemocnice s polikliniku v Dunajskej Strede (Vacutainer). Nové prostredie zvýši ich motiváciu pre ďalšie štúdium, zlepší sociálne a komunikačné kompetencie. Zahraničná skúsenosť podporí lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

 • Kritériá výberu žiakov:

motivovanosť a aktívny prístup na odbornej klinickej praxi v zdravotníckych

zariadeniach

študijný prospech z predmetu Základy ošetrovania a asistencie v 1. a 2. ročníku

znevýhodnené sociálne prostredie

 • Koordinátor projektu: Mgr. Ildikó Horváthová
 • Termín odovzdania prihlášky: do 30.09.2016

Ďalšie informácie a prihlášky získate u koordinátorky projektu.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

aktívny projekt

NÚCEM elektronické testovanie (ďalej len NÚCEM)

Naša škola bola NÚCEMom zaradená medzi certifikačné školy a už druhým rokom majú možnosť naši žiaci vykonať externú časť maturitnej skúšky v elektronickej forme.

Spolupráca so svetovou organizáciou UNICEF

aktívny projekt
logo_unicefOd roku 2013 naša škola sa zapojila do Prokjektu Škola priateľská k deťom organizovaná celosvetou organizáciou OSN – UNICEF, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom.
Celoročný program „ Škola priateľská k deťom“ (Child Friendly School) je postavený na myšlienke Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl, rodičov, pričom podstatným pokrokom je spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.
V rámci spolupráci organizujeme: Predaj vianočných pohľadníc, Školy pre Afriku, Týždeň Modrého gombíka, Beseda s ambasádorom.

Zelená škola

aktívny projekt

Škola je zapojená do projektu Zelená škola, v rámci ktorého vykonáva environmentálne aktivity. Škola má vlastnú studňu na zavlažovanie areálu zelene. Zeleň sa pravidelne revitalizuje, zvýšil sa objem zelene v areáli školy. V rámci projektu financovaného firmou DALKIA bola vytvorená bylinková záhrada. Škola sa zúčastňuje školení „zelené hospodárenie“.

Život  životu

projekt úspešne ukončený

Projekt zabezpečí program v Domovoch dôchodcov a zariadeniach pre seniorov v Dunajskej Strede z príležitosti Mesiaca seniorov.

Cieľom projektu je oboznámenie seniorov s významom telesnej aktivity, podporiť pohybovú aktivitu seniorov a osvojiť jednoduché cvičenia na zlepšenie kvality života.

Cezhraničná spolupráca

projekt úspešne ukončený

Spolupráca so strednou školou- Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Sopron -spoločné vzdelávacie projektya výmenné pobyty v rámci projektu.