+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

PROJEKT „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

Názov projektu:   „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

 

Typ projektu:        Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie:Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os:              1 Vzdelávanie

Investičná priorita:1.2Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ:           1.2.1Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy:                   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu:  september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu: celková výška oprávnených prostriedkov:  2 103 599,04 EUR

z toho spolufinancovanie z ESF:                1 788 059,18EUR (85%)

spolufinancovanie zo štátneho

rozpočtu:                                                   210 359,91 EUR (10%)

spolufinancovanie z vlastných

zdrojov TTSK:                                                105 179,95 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

  • Stredná odborná škola technická, MűszakiSzakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
  • Stredná zdravotnícka škola – EgészségügyiKözépiskola, Športová ul. 349/34,  929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola technická – MűszakiSzakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –InformatikaiésSzolgáltatóipariSzakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
  • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – VidékfejlesztésiSzakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3,  929 38 Dunajská Streda –  Dunaszerdahel
  • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – ÉpítészetiSzakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.

„Extra hodina“

Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka

Žiaci 2.PS S absolvujú v školskom roku 2020/2021 v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2 extra hodiny zamerané na zvyšovanie používania odbornej terminológie v cudzom jazyku. Na extra hodinách sa venujú zdravotníckym témam, chorobám, zdravotníckym systémom a výrazom potrebných pri ošetrovaní pacienta v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci tvoria prezentácie, pracovné listy a iný didaktický materiál v spolupráci s pedagógmi. Realizáciu extra hodín zabezpečujú PaedDr. Adriana Csalaová a Mgr. Lívia Pintes

 

Nurse-qualities

N.Brestovanská _ Different types of Doctors

Illnesses

Diseases_V.Ferenecová_2.PS B

Správa o činností pedagogických klubov – Ošetrovateľstvo

Správa o činnosti klubu ošetrovateľstva a prezenčná 22.2.2021

Správa o činnosti klubu ošetrovateľstva a prezenčná 8.2.2021

Správa_o_činnosti_klubu_ošetrovateľstva_a_prezenčná_listina_25.1.2021-2

Správa o činnosti klubu ošetrovateľstva a prezenčná listina 18.1.2021

Správa_o_činnosti_klubu_ošetrovateľstva_a_prezenčná_listina_7.12.2020

Správa o činnosti klubu ošetrovateľstva a prezenčná listina 23.11.2020

Správa o činnosti klubu ošetrovateľstva a prezenčná listina 9.11.2020

Správa_o_činnosti_klubu_osetrovatelstva_a_prezencna_listina

Správa a prez.listina-PK ošetrovateľstva-08.03.2021

Správa a prez.listina- PK ošetrovateľstva-22.03.2021

Správa o činnosti PK- OŠE-12.04.2021

Správa o činnosti PK – OŠE – 26.04.2021

Správa o činnosti-10.05.21 PK OŠE

Správa o činnosti-24.05.21- PK OŠE

Správa o činnosti PK OŠE-07.06.2021

Správa o činnosti PK OŠE-14.06.2021

Správa o činností pedagogických klubov – Finančná gramotnosť

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 22.02.2021

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 08.02.2021

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 25.01.2021

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 18.01.2021

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 07.12.2020

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 23.11.2020

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 9_11_2020

Správa o činnosti klubu finančnej gramotnosti a prezencna listina 26.10.2020

Správa a prez.listina-PK fin.gramotnosti-08.03.2021

Správa a prez.listina- PK fin.gramotnosti-22.03.2021

Správa o činnosti PK – FG-12.04.2021

Správa o činnosti PK – FG- 26.04.2021

Správa o činnosti PK FG-07.06.2021

Správa o činnosti PK FG-14.06.2021

Správa o činností pedagogických klubov – Čitateľská gramotnosť

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 22.2.2021 (1)

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 08.2.2021 (1)

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 25.1.2021 (1)

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 18.1.2021

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 7.12.2020

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 23.11.2020

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 09.11.2020

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti a prezencna listina 26.10.2020

Správa a prez.listina- PK čit.gramotnosti-22.03.2021

Správa a prez.listina- PK čit.gramotnosti-08.03.2021

Správa o činnosti PK-ČG-12.04.2021

Správa o činnosti PK – ČG – 26.04.2021

Správa o činnosti-10.05.21 PK ČG

Správa o činnosti -24.05.21- PK ČG

Správa o činnosti PK ČG-07.06.2021

Správa o činnosti PK ČG-14.06.2021