+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

PROJEKT „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“ – Stránka aktualizovaná

Názov projektu:   „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

 

Typ projektu:           Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:    Ľudské zdroje

Spolufinancovanie:    Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os:                1 Vzdelávanie

Investičná priorita:   1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ:           1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy:                   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu:        september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu:     celková výška oprávnených prostriedkov:  2 103 599,04 EUR

z toho spolufinancovanie z ESF:                 1 788 059,18EUR (85%)

spolufinancovanie zo štátneho

rozpočtu:                                                        210 359,91 EUR (10%)

spolufinancovanie z vlastných

zdrojov TTSK:                                                105 179,95 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

 • Stredná odborná škola technická, Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
 • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,  929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3,  929 38 Dunajská Streda –  Dunaszerdahel
 • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.

 

 

Názov projektu:   „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“

 

Typ projektu:        Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie:Európsky sociálny fond (ESF)

Prioritná os:              1 Vzdelávanie

Investičná priorita:1.2Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

Špecifický cieľ:           1.2.1Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kód výzvy:                   OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

Trvanie projektu:  september 2020 – august 2022 (24 mesiacov)

Rozpočet projektu: celková výška oprávnených prostriedkov:  2 103 599,04 EUR

z toho spolufinancovanie z ESF:                1 788 059,18EUR (85%)

spolufinancovanie zo štátneho

rozpočtu:                                                   210 359,91 EUR (10%)

spolufinancovanie z vlastných

zdrojov TTSK:                                                105 179,95 EUR (5%)

Opis projektu:

Projekt Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2 sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania v Trnavskom samosprávnom kraji a to formou prepojenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s praktickým vzdelávaním. Odborná aktivita projektu je zameraná na podporu cieľových skupín žiaci stredných škôl a pedagogickí a odborní zamestnanci vo vybraných stredných odborných školách s vyučovacím jazykom maďarským alebo vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, konkrétne:

 • Stredná odborná škola technická, Műszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 34 Galanta
 • Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,  929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským –Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským – Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3,  929 38 Dunajská Streda –  Dunaszerdahely
 • Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským – Építészeti Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 1, 929 01 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

 

Projekt svojím zameraním reflektuje aktuálne potreby vo vzdelávaní, prepojení vzdelávania s praxou a následný prechod k zamestnanosti. Uplatnenie mladých ľudí na trhu práce možno podporiť rozvíjaním kľúčových zručností už počas vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním čitateľskej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, zvyšovania jazykových a IKT zručností. Kvalitnejšia odborná príprava mladých ľudí, za pomoci zlepšených systémov odborného vzdelávania vytvárajú mladým ľudom konkurenčnú výhodu pri prechode od vzdelávania k zamestnanosti a uplatneniu na trhu práce. Práve pomocou rôznych činností v rámci podaktivít projektu môžeme prispievať k zvyšovaniu spomínaných kompetencií a zároveň podporovať prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.

Zodpovednosť za kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu nesú prevažne pedagogickí a odborní zamestnanci. Aktivity na ich rozvoj ako ďalšej cieľovej skupiny projektu prinesú zlepšenie kľúčových kompetencií, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces.

 

 

 • EXKURZIE

školský rok 2022/2023

Exkurzia do Prírodovedného múzea v Bratislave 22.06.2022

 

 • SÚŤAŽE

školský rok 2022/2023

NOVEluj! 13.02.2023

Deň jazykov 15.11.2022

 

„Extra hodina“

Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka

Žiaci 2.PS S absolvujú v školskom roku 2021/2022 v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v TTSK 2 extra hodiny zamerané na zvyšovanie používania odbornej terminológie v cudzom jazyku. Na extra hodinách sa venujú zdravotníckym témam, chorobám, zdravotníckym systémom a výrazom potrebných pri ošetrovaní pacienta v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci tvoria prezentácie, pracovné listy a iný didaktický materiál v spolupráci s pedagógmi. Realizáciu extra hodín zabezpečujú PaedDr. Adriana Csalaová a Mgr. Lívia Pintes.

V školskom roku 2021/2022 prebiehajú extra hodiny pod vedením PaedDr. Adriany Csalaovej a PaedDr. Gabriely Orsolya, PhD. Aktivity prebiehajú v 2. PS S, venujú sa zdravotníckym témam.

 

Nurse-qualities

N.Brestovanská _ Different types of Doctors

Illnesses

Diseases_V.Ferenecová_2.PS B

 

„EXTRA HODINY“  Anglický jazyk  – Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka

školský rok 2021/2022

Extra ANJ Prezenčná listina 21.06.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 14.06.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 24.05.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 10.05.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 26.4.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 12.4.2022

Extra ANJ 29.3.2022

Extra ANJ 8.3.2022

Extra ANJ 22.02.2022

Extra ANJ 15.02.2022

Extra ANJ 25.1.2022

Extra ANJ 11.1.2022

Extra ANJ 14.12.2021

Extra ANJ 7.12.2021

Extra ANJ 30.11.2021

Extra ANJ 23.11.2021

Extra ANJ 16.11.2021

Extra ANJ 2.11.2021

Extra ANJ 26.10.2021

Extra ANJ 19.10.2021

Extra ANJ 12.10.2021

Extra ANJ 5.10.2021

Extra ANJ 28.09.2021

Extra ANJ 21.09.2021

Extra ANJ 14.09.2021

školský rok 2020/2021

Extra ANJ 14.06.2021

Extra ANJ 07.06.2021

Extra ANJ 26.04.2021

Extra ANJ 12.04.2021

Extra ANJ 22.03.2021

Extra ANJ 8.03.2021

Extra ANJ 8.02.2021

Extra ANJ 22.02.2021

Extra ANJ 25.01.2021

Extra ANJ 18.01.2021

Extra ANJ 14.12.2020

Extra ANJ 26.10.2020

„EXTRA HODINY“  Nemecký jazyk  – Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka

školský rok 2021/2022

Extra NEJ Prezenčná listina 21.06.2022

Extra NEJ Prezenčná listina 14.06.2022

Extra NEJ Prezenčná listina 24.05.2022

Extra NEJ Prezenčná listina 10.05.2022

Extra NEJ Prezenčná listina 03.05.2022

Extra ANJ Prezenčná listina 26.4.2022

Extra NEJ Prezenčná listina 12.04.2022

Extra NEJ 29.03.2022

Extra NEJ 8.3.2022

Extra NEJ 22.02.2022

Extra NEJ 15.02.2022

Extra NEJ 25.01.2022

Extra NEJ 11.01.2022

Extra NEJ 14.12.2021

Extra NEJ 7.12.2021

Extra NEJ 30.11.2021

Extra NEJ 23.11.2021

Extra NEJ 16.11.2021

Extra NEJ 2.11.2021

Extra NEJ 26.10.2021

Extra NEJ 19.10.2021

Extra NEJ 12.10.2021

Extra NEJ 5.10.2021

Extra NEJ 28.09.2021

Extra NEJ 21.09.2021

Extra NEJ 14.09.2021

školský rok 2020/2021

Extra NEJ 14.06.2021

Extra NEJ 07.06.2021

Extra NEJ 26.04.2021

Extra NEJ 12.04.2021

Extra NEJ 8.02.2021

Extra NEJ 22.03.2021

Extra NEJ 8.03.2021

Extra NEJ 22.02.2021

Extra NEJ 25.01.2021

Extra NEJ 18.01.2021

Extra NEJ 14.12.2020

Extra NEJ 26.10.2020

Správa o činnosti – Štatistika obezity

školský rok 2021/2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 2.02.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 04.05.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 06.04.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 9.02.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 11.05.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 13.04.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 15.06.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 16.02.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 23.03.2022

správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 24.11.2021

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 25.05.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 27.04.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 30.03.2022

školský rok 2022/2023

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 05.10.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 12.10.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 19.10.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 16.11.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 07.12.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 14.12.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 23.11.2022

Správa o mimoškolskej činnosti Štatistika obezity 30.11.2022

Štatistika obezity 25.01.2023

Štatistika obezity 18.01.2023

Štatistika obezity 11.01.2023

Štatistika obezity 15.2.2023

Štatistika obezity 8.2.2023

Štatistika obezity 29.3.2023

Štatistika obezity 22.3.2023

Štatistika obezity 8.3.2023

Štatistika obezity 1.3.2023

Štatistika obezity 26.4.2023

Štatistika obezity 19.4.2023

Správa o činnosti – Počítajte so mnou!

školský rok 2021/2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 02.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 04.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 07.03.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 7.2.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 09.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 11.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 13.06.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 14.2.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 15.11.2021

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 20.06.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 21.2.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 21.03.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 22.11.2021

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 23.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 25.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 28.03.2022

školský rok 2022/2023

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 04.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 11.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 18.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 25.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 06.12.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 08.11.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 13.12.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 15.11.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 22.11.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítajte so mnou! 29.11.2022

Počítajte so mnou! 10.01.2023

Počítajte so mnou! 31.01.2023

Počítajte so mnou! 24.01.2023

Počítač a zdravotníctvo 19.01.2023

Počítajte so mnou! 17.01.2023

Počítajte so mnou! 07.02.2023

Počítajte so mnou! 14.02.2023

Počítajte so mnou! 28.02.2023

Počítajte so mnou! 07.03.2023

Počítajte so mnou! 21.03.2023

Počítajte so mnou! 28.03.2023

Počítajte so mnou! 18.04.2023

Počítajte so mnou! 25.04.2023

Správa o činnosti – Počítač a zdravotníctvo

školský rok 2021/2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 02.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 04.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 07.03.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 09.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 11.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 13.06.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 14.02.2022.docx

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 15.11.2021

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 20.06.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 21.02.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 22.11.2021

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 23.05.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 25.04.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 28.03.2022

školský rok 2022/2023

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 06.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 20.10.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 08.12.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 10.11.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 15.12.2022

správa o mimoškolskej činnosti Počítač a zdravotníctvo 24.11.2022

Počítač a zdravotníctvo 19.01.2023

Počítač a zdravotníctvo 26.01.2023

Počítač a zdravotníctvo 12.01.2023

Počítač a zdravotníctvo 16.2.2023

Počítač a zdravotníctvo 9.2.2023

Počítač a zdravotníctvo 2.2.2023

Počítač a zdravotníctvo 23.3.2023

Počítač a zdravotníctvo 9.3.2023

Počítač a zdravotníctvo 2.3.2023

Počítač a zdravotníctvo 27.4.2023

Počítač a zdravotníctvo 20.4.2023

 

Správa o činnosti pedagogických klubov – Finančná gramotnosť

školský rok 2021/2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub finančnej gramotnosti 20.06.2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub finančnej gramotnosti 13.06.2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub finančnej gramotnosti 09.05. 2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub finančnej gramotnosti 11.04.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 21.03.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 7.3.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 21.02.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 7.2.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 24.01.2022

Správa klubu finančnej gramotnosti 17.01.2022

Klub finančnej gramotnosti 13.12.2021

Klub finančnej gramotnosti 6.12. 2021

Klub finančnej gramotnosti 22.11. 2021

Klub finančnej gramotnosti 08.11.2021

Klub finančnej gramotnosti 11.10.2021

Klub finančnej gramotnosti 28.09.2021

Klub finančnej gramotnosti 13.09.2021

školský rok 2020/2021

Klub finančnej gramotnosti 14.06.21

Klub finančnej gramotnosti 7.06.2021

Klub finančnej gramotnosti 10.05.2021

Klub finančnej gramotnosti 24.05.2021

Klub finančnej gramotnosti 26.04.2021

Klub finančnej gramotnosti 12.04.2021

Klub finančnej gramotnosti 22.03.2021

Klub finančnej gramotnosti 8.03.2021

Klub finančnej gramotnosti 8.02.2021

Klub finančnej gramotnosti 25.01.2021

Klub finančnej gramotnosti 18.01.2021

Klub finančnej gramotnosti 26.10.2020

Klub finančnej gramotnosti 07.12.2020

Klub finančnej gramotnosti 23.11.2020

Klub finančnej gramotnosti 9.11.2020

Klub finančnej gramotnosti 28.09.2021

Správa o činnosti pedagogických klubov – Ošetrovateľstvo

školský rok 2021/2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub ošetrovateľstva 20.6.2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub ošetrovateľstva 13.6.2022

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub ošetrovateľstva 09.05.2022 (1)

Správa o činnosti pedagogického klubu Klub ošetrovateľstva 11.4.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 21.3.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 7.3.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 21.2.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 7.2.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 24.1.2022

Správa klubu ošetrovateľstva 17.1.2022

Klub ošetrovateľstva 13.12.2021

Klub ošetrovateľstva 6.12.2021

Klub ošetrovateľstva 22.11.2021

Klub ošetrovateľstva 8.11.2021

Klub ošetrovateľstva 13.9.2021

školský rok 2020/2021

Klub ošetrovateľstva 14.6.2021

Klub ošetrovateľstva 7.6.2021

Klub ošetrovateľstva 24.5.2021

Klub ošetrovateľstva 10.5.2021

Klub ošetrovateľstva 26.4.2021

Klub ošetrovateľstva 12.4.2021

Klub ošetrovateľstva 22.3.2021

Klub ošetrovateľstva 8.3.2021

Klub ošetrovateľstva 22.2.2021

Klub ošetrovateľstva 8.2.2021

Klub ošetrovateľstva 25.1.2021

Klub ošetrovateľstva 18.1.2021

Klub ošetrovateľstva 7.12.2020

Klub ošetrovateľstva 23.11.2020

Klub ošetrovateľstva 9.11.2020

Klub ošetrovateľstva 26.10.2020

Správa o činnosti pedagogických klubov – Čitateľská gramotnosť

školský rok 2021/2022

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti 20.06.2022 (1)

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti 13.06.2022

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti 09.05.2022

Správa o činnosti klubu čitateľskej gramotnosti 11.04.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 21.03.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 07.03.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 21.02.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 07.02.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 24.01.2022

Správa klubu čitateľskej gramotnosti 17.01.2022

Klub čitateľskej gramotnosti 13.12.20

Klub čitateľskej gramotnosti 6.12.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 22.11.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 25.10.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 11.10.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 27.9.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 13.9.2021

školský rok 2020/2021

Klub čitateľskej gramotnosti 14.6.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 7.6.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 24.5.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 10.5.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 26.4.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 12.4.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 22.3.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 8.3.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 22.2.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 8.2.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 25.1.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 18.1.2021

Klub čitateľskej gramotnosti 9.11.2020