+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Voľné pracovné miesta

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Pracovná pozícia: Upratovačka

Náplň práce: Upratovacie a sanitačné práce v škole

Miesto práce:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda

Rozsah úväzku: 5 hodín denne

Mzda:

V rozpätí od 400,86 € do 481,10 € podľa odpracovaných rokov základnej stupnice platových taríf.

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Kvalifikačné predpoklady: K pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním –  základné.

Bezúhonnosť

Zdravotná spôsobilosť

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

  1. žiadosť
  2. profesijný životopis
  3. súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  5. čestné vyhlásenie o odpracovanej dobe

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: mzdy.szsds@zupa-tt.sk .

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť – upratovačka“.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Kontakt:  Klára Lábadiová  031/552 26 50

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.