+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Voľné pracovné miesta

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ odborných  predmetov v odbore ošetrovateľstvo

Úväzok: 100 %

Kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce:

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore ošetrovateľstvo
  • doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre vyučovanie odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole
  • minimálne 2 roky odbornej praxe v zdravotníckom zariadení

Zoznam požadovaných dokladov:

  • motivačný list
  • profesijný životopis
  • doklady o ukončenom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové zaradenie a plat:

V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 15.07.2021

Kontakt:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda

Tel: +421 (0)31 552 26 50

E-mail sekretariát: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

 

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.