+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Preškolenie zdravotníckych asistentov

V období: konca januára a začiatok februára 2023.
Prihláška je dostupná na webovej stránke škola https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/prihlasky-2/ a môžete ju podať osobne na sekretariáte školy alebo zaslať elektronicky na sekretariatszsds@zupa-tt.sk
Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.
Kontakt: Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 (0)31 552 26 50

PO­ZVÁN­KA NA RO­DI­ČOV­SKÉ ZDRU­ŽE­NIE

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v piatok 14. 10. 2022 o 14:00 hod, v triedach našej školy.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

 

ŠKOLA VOLÁ…

S radosťou oznamujeme našim žiakom, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa bude konať dňa 5. septembra 2022 o 9.00 hod na školskom dvore.

Školy, ktoré menia svet

Naša škola sa zapojila do programu pre profesionálny rozvoj pedagógov a rozvoj občianskych a životných schopností a zručností  žiakov s názvom „Školy, ktoré menia svet.“
Koordinátorkou projektu je Mgr. Anita Malíková.
https://skolyktoremeniasvet.sk/