+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Oznámenie o počte žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 a termíny konania prijímacích skúšok

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda Dunaszerdahely v školskom roku 2023/2024 má  určený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 nasledovne:

študijný odbor 5361M praktická sestra s vjm 38 žiakov

študijný odbor 5361M praktická sestra s vjs   19 žiakov

 

Termín konania prijímacích skúšok:

  • 1.kolo    1. termín : 04.05.2023
  • 1. kolo   2. termín: 09.05.2023

Preškolenie zdravotníckych asistentov

V období: konca januára a začiatok februára 2023.
Prihláška je dostupná na webovej stránke škola https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/prihlasky-2/ a môžete ju podať osobne na sekretariáte školy alebo zaslať elektronicky na sekretariatszsds@zupa-tt.sk
Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.
Kontakt: Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 (0)31 552 26 50