+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

ZÁMER

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ‘) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2515 na parcele č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 mza účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy.

Cena nájmu

Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 270,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 110,00 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.

Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 1 rok od 01.01.2024

Osobitné podmienky prenájmu

  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 30.11.2023 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.

 

POZVÁNKA

Vedenie školy a pedagogický zbor oznamuje svojim žiakom, že slávnostné otvorenie školského roku, sa uskotoční dňa 4. septembra 2023 o 9.00 hod na školskom dvore.
Srdečne Vás očakávame

Oznámenie o počte žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 a termíny konania prijímacích skúšok

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda Dunaszerdahely v školskom roku 2023/2024 má  určený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 nasledovne:

študijný odbor 5361M praktická sestra s vjm 38 žiakov

študijný odbor 5361M praktická sestra s vjs   19 žiakov

 

Termín konania prijímacích skúšok:

  • 1.kolo    1. termín : 04.05.2023
  • 1. kolo   2. termín: 09.05.2023

Preškolenie zdravotníckych asistentov

V období: konca januára a začiatok februára 2023.
Prihláška je dostupná na webovej stránke škola https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/prihlasky-2/ a môžete ju podať osobne na sekretariáte školy alebo zaslať elektronicky na sekretariatszsds@zupa-tt.sk
Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.
Kontakt: Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 (0)31 552 26 50