+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

Zámer

ZÁMER Predmet a účel nájmu Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "zriaďovateľ') dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory (miestnosť pre školský bufet), nachádzajúce sa             v budove školy: 1) Na prízemí, Pavilon III - priestor je určený na bufet s celkovou výmerou 25 m2 k tomu : - Ostatné spoločné priestory - chodba, sociálne zariadenie 13 m2 - Skladové priestory, šatňa - 8 m2 Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.   Cena Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 60,00 €/mesiac. V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 125,00 €/mesiac. Doba nájmu    Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.10.2019 na dobu určitú. Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 26.08.2019 na adresu: Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke                     s označením "Školský bufet". www.szsds.sk  e-mail: szsdunstreda@gmail.com  tel.: 031/5522650   fax: 031/5522568   IČO: 607312      

Koniec školského roka 2018/2019

Na konci školského roka 2018/19 vyjadrujeme poďakovanie a  uznanie za riadiacu a pedagogickú činnosť pani riaditeľke PhDr. Eve Siposovej. Po  3 desaťročiach  tvorivej činnosti, skvelej energie a správnych rozhodnutí z funkcie odchádza k 30.6. 2019. Želáme vám, pani riaditeľka, naďalej pevné zdravie,  aktívny dôchodok a všetko len to najlepšie. 1. júlom 2019 funkciu riaditeľky školy preberá PaedDr. Beata Miklósová. Novovymenovanej pani riaditeľke želáme dobrý štart, správne rozhodnutia a veľa osobných a pracovných úspechov pri riadení našej školy.  

Preškolenie zdravotníckych asistentov- termín prihlásenia 7.júna 2019

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov! Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať 17.– 28. júna 2019. Preškolenia začína 17. júna 2019 teoretickou hodinou v budove škole o 8.00. Prihlášky je potrebné poslať do 7.júna 2019 na e-mail: mozoliova.eleonora@zupa-tt.sk. Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.IMG_20170926_0001-424x600
Najnovšie fotky zo života školy