+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió
Najčerstvejšie aktuality

ZÁMER

Predmet a účel nájmu Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len "zriaďovateľ') dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja" je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ - Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 m2 za účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy. Cena nájmu   Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 75,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 12 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu. Doba nájmu   Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 3 roky od 01.01.2020.   Osobitné podmienky prenájmu
  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 15.11.2019 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.

Termín preškolenia zdravotníckych asistentov od 11. novembra 2019

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov! Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať 11.– 15. novembra 2019. Preškolenia začína 11. novembra  2019 teoretickou hodinou v budove škole o 8.00 hod. Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Boli sme v MOL Aréne

72924252_390017051949338_5575139636386201600_n20.októbra 2019 sa štyri žiačky našej školy – Angéla Végh, Anna Marczell, Kitti Széll a Anna Hoboth mohli zúčastniť na zápase DAC - ViOn Zlaté Moravce v MOL Aréne, kde vykonávali zdravotnícky dozor. Dievčatá boli z tejto možnosti veľmi nadšené a zároveň sa veľmi tešili, že boli vybraté práve ony. Túto možnosť hodnotili veľmi pozitívne : “Takéto programy nám pomáhajú v tom, aby sme si zo dňa na deň lepšie obľúbili našu budúcu profesiu a aby sme pochopili dôležitosť práce sestry v súčasnosti. Pomáhať ľuďom nemáme z povinnosti ale zo srdca. Pre nás to bol fantastický zážitok stáť na okraji MOL Arény pred tisíckami fanúšikov, čakať na možný "zásah" a zároveň prežívať atmosféru a dianie počas zápasu. Záchranári pracujúci v záchrankách sú veľmi dobre pripravení a skúsení. Ďalším veľkým momentom bolo, že sme sa tu mohli cítiť ako ozajstní záchranári a zároveň nám to ukázalo možnosti do budúcnosti - cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť v budúcnosti ako sestry alebo záchranári. Vrcholom tohto podujatia bolo, že sme od Kálmára Zsolta a Milana Šimčíka na konci zápasu dostali ich dresy. Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy. “ Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy. 72561103_2443872725725985_9055148196619091968_n 74667878_2194518564175483_2374521859854041088_n
Najnovšie fotky zo života školy