+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola

Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Zastúpená: PaedDr. Beata Miklósová – riaditeľka

IČO:  00607312

DIČ:  2021136612

Kontaktná osoba: PaedDr. Beata Miklósová

Sídlo organizácie: Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel: 031/5522650

e-mail: szsdunstreda@gmail.com

 

 1. Druh zákazky: tovar
 2. Predpokladaná hodnota zákazky: 5500,00 EUR bez DPH
 3. Typ zmluvy: Objednávka
 4. Predmet zákazky: Nákup 12 ks notebookov
 5. Opis predmetu zákazky:

       NOTEBOOK s parametrami

14″-15.6″ FHD,  CPU Core i3 alebo i5/8GB/256GB SSD/

Intel UHD/Cam & Mic/WLAN, HDMI 1.4 port

Podsvietená klávesnica CZ/SK  , USB 3.2

Baterie: 4článková

 

 1. Miesto dodania tovaru:

Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda,

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 11.11.2020 do 9.00 hod. Adresa na doručenie ponúk je uvedená v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: Nákup notebookov – súťaž – ­             NEOTVÁRAŤ.

 

 1. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa 11.11.2020  o 11.00 hod. na adrese Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi  Középiskola, Dunajská Streda, Športová ulica

349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada bude zabezpečená obstarávateľom bezhotovostným

bankovým prevodom. Preddavok sa neposkytuje. Splatnosť faktúry 21 dní.

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný tovar, doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke).

 

 

Prílohy: Návrh na plnenie kritéria

Čestné vyhlásenie

 

 

 

Dunajská Streda, 28.10.2020

                                                                                                                                          PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka SZŠ – EK Dunajská Streda