+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Zámer

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III – miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2
 k tomu :  Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom.

Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.

Cena:

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac.

V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac.

Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú.
Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením “Prenájom nebytových priestorov”.