+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

ZÁMER

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van.

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 m2 za účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy.

Cena nájmu

 

Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 75,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 12 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.

Doba nájmu

 

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 3 roky od 01.01.2020.

 

Osobitné podmienky prenájmu

  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 15.11.2019 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.