+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Munkalehetőség

ÁLLÁSAJÁNLAT – SZAKOKTATÓ munkakör betöltésére

A munkavégzés helye: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda

Munkaviszony kezdete: azonnal.

A munkaidő terjedelme: teljes órakötelezettség.

Bérezés: Az érvényes kormányrendelet bértáblázata alapján.

 

ELVÁRÁS:

  • főiskolai/egyetemi végzettség 2. fokozaton – ápolási szak (ošetrovateľstvo).

 

EGYÉB ELVÁRÁSOK:

  • feddhetetlenség.
  • egészségügyi alkalmasság.

 

Beadandó dokumentumok összesége:

  1. motivációs levél,
  2. szakmai önéletrajz,
  3. végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
  4. beleegyező nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához,
  5. erkölcsi bizonyítvány.

Minden kívánt dokumentumot kérjük az alábbi e-mail címre küldeni:szsdunstreda@gmail.com

Tárgyként (predmet) kérjük tüntesse fel  „Pozícia – učiteľ/učiteľka zdrav. predmetov”.

Kapcsolatfelvétel: PaedDr. Miklós Beáta, iskolaigazgató, 031/552 26 50

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.