+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Munkalehetőség

ÁLLÁSAJÁNLAT – TAKARÍTÓNŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Munkaköri leírás: takarítás az iskolában

A munkavégzés helye: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda

A munkaidő terjedelme: napi 5 óra

Bérezés: A ledolgozott évek alapján, az aktuális alapbérezési táblázat szerint 400,86 € és 481,10 € között.

 

ELVÁRÁSOK:

Alapiskolai végzettség

Feddhetetlenség

Egészségügyi alkalmasság

Egyéb elvárások

Beadandó dokumentumok összesége:

  1. kérvény az állás betöltéséhez
  2. szakmai életrajz
  3. beleegyező nyilatkozat a személyes adatok feldolgozásához
  4. a végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata
  5. becsületbeli nyilatkozat a ledolgozott időszakról.

Minden kívánt dokumentumot kérjük az alábbi e-mail-címre küldeni:  mzdy.szsds@zupa-tt.sk.

Tárgyként (predmet) kérjük tüntesse fel „Žiadosť – upratovačka”.

Az előterjesztett dokumentumok alapján az iskola vezetősége csak a kiválasztott jelentkezőket szólítja meg.

Kapcsolatfelvétel: Klára Lábadiová 031/552 26 50

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.