+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Munkalehetőség

Beosztás: középiskolai szakoktató egészségügyi iskolában – ápolói szakon

Kötelezettség: 100%

Szükséges végzettség: a Tt. 138/2019 sz. pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló törvény (zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) és a Tt. 1/2020 sz. minisztériumi rendelet (Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) által meghatározott feltételek teljesítése. Vagyis:

  • felsőfokú végzettség legalább 2. fokozaton, ápolási szakon
  • pedagógiai minimum
  • 2 év szakmai gyakorlat betegágynál.

Beküldendő dokumentumok:

  • motivációs levél
  • szakmai önléletrajz
  • végzettséget igazoló dokumentum
  • feddhetetlenségi és rátermettségi becsületbeli nyilatkozat
  • beleegyezési nyilatkozat a személyes adatok felhasználására.

Bérezés: Az 553/2003. számú közalkalmazotti bérezésről szóló módosított törvénynek megfelelően.

A benyújtandó dokumentumok határideje: 2021. július 15.

Kapcsolat:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34
929 01 Dunajská Streda

Tel: +421 (0)31 552 26 50

E-mail sekretariát: sekretariatszsds@zupa-tt.sk

 

 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.