+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Projektek/ ERASMUS+/EURÓPAI FEJLESZTÉSI TERV AZ ISKOLÁBAN/ZÖLD ISKOLA/Podcast

ZÖLD ISKOLA

aktív projekt

Baráti kapcsolatok, pozitív változás a gondolkodásban és a viselkedésben, értelmesen eltöltött szabadidő, lelkesedés és optimizmus. Ez mind összeköti azokat az iskolákat, akik részt vesznek a világ legnagyobb oktatási programjában – Zöld Iskola. A program része egy nemzetközi hálózatnak Eco-Schools, amely 1992-ben jött létre. Bővebb információk: https://zelenaskola.sk/pre-skoly/zelena-pre-vasu-skolu/

Iskolánkon a Zöld Iskola program koordinátora: PaedDr. Kiss Kinga, PhD.

Mások írták aktivitásainkról:

 • https://www.hirek.sk/aktualis/oko-diak-verseny-a-kornyezettudatossag-jegyeben

 • A Curie Alapítvány Környezetvédelmi Emlékversenyének területi fordulóját megnyerve képviselhetjük a felvidéki magyar középiskolákat az áprilisi szolnoki döntőben.

https://dunaszerdahelyi.sk/magyarorszagi-dontobe-jutott-az-egeszsegugyi-kozepiskola-csapata?fbclid=IwAR1xvQjGm7vt4CLshW-H1W88acSVuy0RMiGVoLqtvTSR56hOOY27kXeXgPw

 

 

 

Adni több, mint kapni

aktív projekt

A pályázat Dunaszerdahely város támogatásával valósul meg.

Európai Hosszútávú Fejlesztési Terv Internacionalizációja iskolánkban

aktív projekt

Našou víziou je vytvorenie širokého spektra možností pre rozvoj jazykových a profesijných  kompetencií  žiakov  v študijnom odbore 53 61 M praktická sestra, založenom na spoločnom európskom vzdelávacom kurikule, vytvorenom sieťou rôznych európskych stredných škôl s rovnakým zameraním. Je to cieľ dlhodobý, ktorý komplikuje aj pandémia COVID-19. Najväčším problémom sú obmedzené  cudzojazyčné kompetencie učiteľov a  príprava európskeho portfólia  si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Naplnenie vízie vidíme v časovom horizonte šiestich rokov.

Stratégiu pre roky 2021 -2027 sme vytvorili tak, aby sme sa k vytýčenému cieľu jednotlivými krokmi približovali. Obsah Európskeho plánu rozvoja školy vychádza z aktuálnych požiadaviek vzhľadom na naše možnosti a z analýzy potrieb školy. Žiaci, rodičia aj zamestnávatelia prejavujú záujem o posilnenie štúdia cudzích jazykov, predovšetkým jeho odborné zameranie tak, aby boli absolventi pripravení využívať cudzie jazyky na otvorenom európskom trhu práce, prípadne pre ďalšie odborné vysokoškolské štúdium. Požadujú vytvorenie medzinárodného prostredia v škole, chcú participovať na medzinárodných projektoch a aktivitách  vrátane vykonania odbornej praxe v zahraničných zdravotníckych zariadeniach.  Učitelia sa chcú adaptovať na európske požiadavky, ako aj kultúrnu diverzitu. Prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie, chcú na svojich hodinách využívať množstvo cudzojazyčných materiálov, ktoré v súčasnosti moderné informačné a komunikačné technológie  a  nástroje ponúkajú a chcú tiež participovať na medzinárodných projektoch.

Strategický plán internacionalizácie školy zahŕňa 3 body:

 • zvýšiť konkurencieschopnosť a atraktivitu školy v regióne  a zvýšiť počet záujemcov o štúdium na nej ponukou zahraničnej mobility v odbornom vzdelávaní a príprave
 • posilniť vyučovanie cudzích jazykov so zameraním na odbornú terminológiu a konverzáciu
 • vytvorenie siete európskych škôl a inštitúcií so zámerom organizovať spoločné pracovné stretnutia, ktorých cieľom je výmena skúseností v oblasti vzdelávania a výchovy, jazykovej prípravy a realizácie projektovej činnosti

 

Aby sme dokázali školu pretransformovať na modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu, potrebujeme rozvíjať osobné vzťahy s kolegami a odborníkmi zo zahraničia, deliť sa o know-how, využívať ich skúsenosti, ponúknuť im svoje portfólio, ktoré je kvalitné a zaujímavé. Väčším otvorením sa európskej komunite prinesieme do školy multikultúrne prostredie .

Na to, aby sme žiakom mohli ponúknuť nadobúdanie kompetencií v súlade s touto stratégiou, musia učitelia disponovať rovnakými zručnosťami a kompetenciami.

Budeme realizovať jazykové vzdelávanie učiteľov prostredníctvom jazykových kurzov a online jazykového nástroja, následne ich budeme vysielať na odborné metodologické kurzy, kurzy zamerané na aktivizujúce metódy a formy vyučovania s neustálym rozvojom jazykových kompetencií. Postupne budeme začleňovať cudzojazyčné aktivity do procesu vyučovania odborných predmetov, aby mohli učitelia postupne využívať cudzojazyčné  texty, grafy, a iné materiály na svojich vyučovacích hodinách.

Máme skúsenosti s realizáciou národných a medzinárodných projektov. Budeme rozvíjať medzinárodnú spoluprácu s osvedčenými partnermi v Maďarsku, Rakúsku a v Česku. Radi  privítame akúkoľvek inú, pre nás zaujímavú a efektívnu spoluprácu s partnermi z iných krajín. Vytvoríme sieť škôl a inštitúcií v rámci ktorej budeme realizovať študijné pobyty a odbornú zahraničnú prax pre žiakov, hospitácie a  študijné návštevy pre učiteľov. Budeme vyhľadávať nové formy medzinárodnej spolupráce. Radi poskytneme možnosť hosťovania pre zahraničných učiteľov a žiakov na našej škole.

Najvýznamnejšiu a najpočetnejšiu časť nadnárodných mobilít budú tvoriť stáže žiakov v OVP zamerané na nadobudnutie odborných zručností a kompetencií v zahraničných zdravotníckych zariadeniach. Mobility sa budú zameriavať hlavne na výkony, ktoré nie sú zaužívané v slovenských zdravotníckych zariadeniach. Zahraničná skúsenosť neprináša len možnosť overenia si svojich kompetencií a zručností na otvorenom európskom trhu, prináša aj väčšiu samostatnosť, otvorenosť a motivovanosť rozvíjať sa vo svojej profesii.

Kroky pre naplnenie Európskeho plánu rozvoja školy sú nasledovné:

Školský rok 2021/2022

 • jazykové vzdelávanie učiteľov školy – jazykového vzdelávania v anglickom jazyku sa zúčastnia 3 učitelia všeobecnovzdelávacej zložky a 2 odborný učitelia
 • realizácia predmetu „Extra hodina“ angličtiny a nemčiny – Zvyšovanie odbornej terminológie vo výučbe cudzieho jazyka podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje, v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2
 • mobilita 5 žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Orthopädisches Spital Speising GmbH, Ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe vo Viedni, v rámci programu Erasmus+

Školský rok 2022/2023

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • absolvovanie odborných kurzov E+U+R – výučba kritického myslenia s cieľom implementácie metodiky do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
 • absolvovanie kurzov s odbornou tematikou pre učiteľov odborných predmetov (Bazálna stimulácia®, Právna sebaobrana sestry)
 • mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, v spolupráci s partnerskou organizáciou Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v rámci programu Erasmus+ pre 12 žiakov a 2 učiteľov odborných predmetov

Školský rok 2023/2024

 • ukončenie jazykových kurzov, začatie jazykového vzdelávania ďalších učiteľov, hlavne odborných
 • hospitácie a študijné pobyty učiteľov v partnerských inštitúciách a zahraničných zdravotníckych zariadeniach
 • realizácia školského projektu Deň jazykov, zameraného na posilnenie výučby multikulturalizmu s aktívnym zapojením študentov
 • absolvovanie kurzov s environmentálnou tematikou, ktorých cieľom je implementácia metodík do bežného chodu školského zariadenia v spolupráci so žiakmi a rodičmi školy
 • absolvovanie kurzov s odbornou tematikou pre učiteľov odborných predmetov (Práva a povinnosti sestry ako zdravotníckeho pracovníka a zamestnanca, Etika v povolaní zdravotníckeho pracovníka)
 • mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a príprave v Soproni Erzsébet Oktató Kórház v Šoproni, v spolupráci s partnerskou organizáciou Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium v rámci programu Erasmus+ pre 12 žiakov a 2 učiteľov odborných predmetov

Školský rok 2024/2025

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • priebežná participácia na inovačných kurzoch vzdelávania
 • hospitácie a študijné pobyty učiteľov v partnerských školách a zdravotníckych zariadeniach
 • vytvorenie podmienok pre hosťovanie zahraničných učiteľov odborných predmetov
 • organizácia konferencie zahraničných partnerov, s cieľom výmeny skúseností s medzinárodnými projektmi a mobilitami v rámci odborného vzdelávania a prípravy
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v partnerských organizáciách
 • rozširovanie školskej odbornej knižnice cudzojazyčnými periodikami

Školský rok 2025/2026

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov, skladanie skúšok
 • hospitácie u zahraničných partnerov
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy
 • práca žiakov s cudzojazyčnou literatúrou v rámci vyučovania odborných predmetov

Školský rok 2026/2027

 • pokračovanie jazykového vzdelávania učiteľov
 • priebežná participácia na inovačných kurzoch vzdelávania
 • hospitácie zahraničných kolegov
 • organizácia konferencie odbornej zložky vzdelávania so zahraničnými partnermi
 • tvorba spoločného vzdelávacieho kurikula pre odbornú zložku vzdelávania
 • mobilita žiakov v rámci odborného vzdelávania a prípravy v partnerských organizáciách
 • nadväzovanie vzťahov s ostatnými zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami

Készen TOKIÓRA

A Nagyszombati Olimpiai Klub felkérésére indítjuk a stafétát  “Készen Tokióra” – Olimpiai képeslap pályázatot. A középiskolás diákoknak lehetőségük nyílik, hogy olimpiai képeslapokon keresztül üzeneteket, üdvözleteket küldhetnek, jókívánságokait fejezhetik ki sportolóinknak Tokióba. Olimpikonjaink által legszebb képeslapok alkotóit tárgyi jutalomban részesítenek a pályázat meghirdetői, melyeket a Tokiói  Olimpiai Játékok befejeztével, augusztusban adnak át.

InoŠkola PÁLYÁZAT

A pályázat célja, hogy lerakja egy modern iskola alapjait, ahol a diák szórakozva tanul és készül fel az 4.0 ipar támasztotta  kihívásokra. Amennyiben azt szeretnénk, hogy Szlovákia is versenyképessé váljon a világban, ezért támogatni kell az alkotó tevékenységet, kihasznáni a diákok kedzdeményezéseit, a modern technológiák adta lehetőségeket az oktatásban. A pályázatban résztvevő iskolák kihasználják a modern technológiákat és keresik a látványos módszereket, mindezeket beépítik az oktatásba. Ezáltal fejlesztik a diákok kritikus és alkotó gondolkodásukat, fejlesztik a probléma megoldó készségeiket, megtanulnak az új információs technológiákkal dolgozni és még sok más készségeiket is fejlesztik.

Iskolánkat e pályázat keretén belül, az a megtiszteltetés érte, hogy a Dunamente régiónak mi lehetünk a bölcsője a megújult tanítási módszerekben.

TS_Poznáme najinovatívnejšie školy Slovenska. Zoznámte sa s víťazmi súťaže InoŠkola 21_22

https://drive.google.com/file/d/1SwSi-onrxUKr5nimZ2ptCU9M-MwFFpTK/view

START-UP+ SKHU VÁLLALKOZÓI VERSENY

aktív projekt

A 2020/2021es iskolaévben a 2.PS M osztály részt vesz a nemzetközi versenyen, melynek célja a vállalkozói kompetenciák fejlesztése. A diákok három tagú csapatokban versenyeznek, és mentorok vezetésével vesznek részt különböző képzéseken. 6 szlovákiai és 6 magyar szakiskola vesz részt a versenyben, iskolánként 27 diák és 3 pedagógus (mentor) bevonásával. A versenynek két fordulója van. A mi iskolánk mentorjai PhDr. László Ilona, Mgr. Nagy Lídia és Mgr. Horváth Ildikó. A csapatok:

1.Czita Fanni, Madarász Karin, Vizi Melita

2.Pálfy Vivien, Kiss Anikó, Ivančík Evelin

3.Bognár Barnabás, Buday Brigitta, Puzsér Evelyn

4.Fischer Emma, Fehér Tamás, Ivančík Kimberley

5.Csölle Veronika, Édes Levente, Szabó Dóra

6.Poroknovec Beáta, Vígh Viktória, Alföldi Dóra

7.Karika Rebeka, Almási Friderika, Šťavnická Viktória

8.Pethő Ildikó, Oláh Noémi, Degner Nikolett

ÚT AZ ÖNKÉNTESSÉGHEZ

aktív projekt

2023/2024 iskolai év

Októberben megemlékezünk az idősekről az idősek hónapja alkalmából. A városháza által támogatott projekt célja a hagyományőrzés, illetve, hogy ne engedjük elveszni az örökségünket. A két napos rendezvény során műsort szervezünk 2023. október 11-én az iskolánkban, majd másnapn ellátogatunk az idősek otthonába is. A városi költségvetésből nyújtott támogatás pozitív elbírálása biztosította a rendezvény megszervezését.

Céljaink:

• közelebb hozni egymáshoz a generációkat,

• iskolánk diákjait együttérzésre és tiszteletre nevelni,

• elmélyíteni az együttműködést a két intézmény között,

• elősegíteni a lelki egyensúly megőrzését,

• csökkenteni az elszigetelődés érzését az idősek otthona lakói körében.

Ebben az iskolai évben egy új tanulási módszert vezetünk be a tanmenetbe, mégpedig a “teljeskörű közösségi szolgálat”. Ez a módszer leginkább a szakgyakorlaton belül lesz alkalmazva, melynek célja a a diák állampolgári tudatosságának a társadalom iránti felelősség készségének fejlesztése.

 

{“uid”:”9BA25119-CA1D-4C12-B0EC-6D40542F14D4_1611325949745″,”source”:”other”,”origin”:”free_style”,”sources”:[“324404228974211″,”335767898007211″,”334172230029211″,”322974693192211″,”339185959060211″,”334171002083211”]}

VISSZA AZ UNICEF PROGRAMHOZ – GYERMEKBARÁT ISKOLA 2020/2021

aktív projekt

BOLDOG ISKOLA

aktív projekt

A projekt leírása

Iskolánkban 2019 szeptemberében elindítottuk a Boldogságóra programot és megpályáztuk a „Boldog Iskola” címet. A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül. A kezdeményezés Bagdi Bella nevéhez fűződik, Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével. 10 hónap, 10 gyakorlat. A projekt a második évfolyamban valósul meg a Pszichológiai pedagógia és szakmai kommunikáció tantárgy keretén belül. Konkrét segítséget kapunk, akár elkészített feladatlapokat, dalokat, meséket vagy gyakorlatokat.

A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tudományos kutatásaira épül:
 • Szeptember: Boldogságfokozó hála gyakorlása
 • Október: Optimizmus gyakorlása
 • November: A társas kapcsolatok boldogító ereje
 • December: Boldogító jócselekedetek
 • Január: Célok kitűzése és elérése
 • Február: Megküzdési stratégiák gyakorlása
 • Március:  Apró örömök élvezete
 • Április:  Megbocsátás
 • Május: Egészséges életmód
 • Június: Fenntartható boldogság

Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása és a betegekkel és egymással való komunikáció javítása. A terv, havi 1 tanítási óra keretén belül – 1 feladat elvégzése egyes csoportokban. A feladatok játékosak, vidám hangvételűek, kreatív formába vannak öntve, melyek a havi boldogságfokozó témát boncolgatnak. A gyakorlat fejleszti a pozitív gondolkodást, tapasztalat útján való tanulást. A program célja nem az, hogy problémamentes életmodelt állítsunk a gyerekek elé. Segítséget adjunk diákjaink, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek hatékonyan megbirkózni a problémákkal, gyakorlatban tanulják meg megtartani és testi-lelki egészségüket. Egy-egy témánál egy hónapig időzünk, hogy a diákoknak legyen elegendő idejük saját tapasztalatokat gyűjteni és az új ismereteket beépíteni a mindennapjaikba.

         

https://www.youtube.com/watch?v=ORzQOR-jKho

https://www.youtube.com/watch?v=SWSIlFlGor8

https://www.youtube.com/watch?v=BY9N23fHeKo

https://www.youtube.com/watch?v=PwqRY3awyG0

https://www.youtube.com/watch?v=-KjvqWRgB8Y

ERASMUS+

aktív projekt

Az Erasmus+ program támogatja, hogy a szakképzésben tanuló diákok és a szakképzéssel foglalkozó
szakemberek szakmai gyakorlaton vehessenek részt külföldön, s ezáltal Európa-szerte javuljon a
szakképzés színvonala. A program segíti, hogy a szakképző intézmények stratégiai partnerségeket
hozzanak létre más intézményekkel és különböző cégekkel annak érdekében, hogy szoros kapcsolat
épüljön ki az oktatás és képzés, illetve a munka világa között.
Az iskolánk két partnerintézménnyel valósítja meg az Erasmus+ pályázatokat. A Csehországi Frýdek-
Místek-i Egészégügyi Középiskola két hetes szakgyakorlatot biztosít a helyi kórházban. Az Ausztriai
Orthopädisches Spital Speising GmbH Ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe Bécsben teszi lehetővé a
mobilitást, amelynek hossza egy hónap.

 

Nemzeti Oktatási Mérési Intézet

aktív projekt

Elektronikus vizsgák

A  Nemzeti Oktatási Mérési Intézet – Pozsony iskolánkat a tanúsítvánnyal rendelkező iskolák közé sorolta. Diákjaink már második éve élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a külső tudásfelmérő érettségi vizsgát elektronikus úton tegyék le.

Együttműködés az UNICEF–fel

aktív projekt

logo_unicef2013 – tól iskolánk bekapcsolódott az ENSZ – UNICEF gyermekbarát Iskola elnevezésű világszervezetének projektjébe, amely hosszú távon és rendszeresen segítséget nyújt a  gyermekeknek.

A „Gyermekbarát Iskola“ elnevezésű program alapjául az ENSZ a Gyermek Jogairól szóló Egyezménye szolgál. Az itt megfogalmazott követelmények értelmében képzi és nevel iaz iskolai közösséget és a szülőket. Ennek jelentős hozadéka a gyermek bekapcsolása az iskola működésébe. A program célja olyan iskolai légkör megteremtése, amelyben minden gyermek biztonságban, kellemesen érzi magát és önbizalomra tesz szert. A fő célja az, hogy a gyermek szívesen járjon iskolába.

Az együttműködés keretében a következő tevékenységeket valósítjuk meg: Karácsonyi képeslapok árusítása, Iskolák Afrikának, Kék Gomb hete, Beszélgetés az utazó nagykövettel.

PODCASTY

aktív projekt

Iskolánk sikeresen elnyerte „Nadácia ZSE” pályázatát, mely Podcast-sorozat elkészítését támogatja. A Podcastben olyan egészségügyi dolgozók szólalnak meg, akik az iskolánkban tanítanak is. Célunk az életpályák, sikerek és mélypontok bemutatása és az ifjú egészségügyesek nemzedékének a megszólítása. A harmadik részben Csókás Zsófia és Máté Bálint, a 2. évfolyam tanulói kérdezték Mráz Vilmát, az Egészségügyi Középiskola élő legendáját. A tanárnő felidézi a régmúltú iskola kezdeteit és átkalauzol bennünket a változó idők oktatási rendszerein. Vajon milyenek voltak a diákok a hetvenes években? Menyire változott meg az oktatás? Tartsanak velünk egy időutazásra az ikonikus „Vilmával”!

Iskolánk sikeresen elnyerte „Nadácia ZSE” pályázatát, mely Podcast-sorozat elkészítését támogatja. A Podcastben olyan egészségügyi dolgozók szólalnak meg, akik az iskolánkban tanítanak is. Célunk az életpályák, sikerek és mélypontok bemutatása és az ifjú egészségügyesek nemzedékének a megszólítása. A második részben Kubiš Szerena és Varga Dominika, a 3. évfolyam tanulói kérdezték Mgr. Ravasz Tamást, az Egészségügyi Középiskola egyetlen férfi szaktanárát.

https://www.youtube.com/watch?v=rTj9Kv521HY&t=59s

Iskolánk sikeresen elnyerte „Nadácia ZSE” pályázatát, mely Podcast-sorozat elkészítését támogatja. A Podcastben olyan egészségügyi dolgozók szólalnak meg, akik az iskolánkban tanítanak is. Célunk az életpályák, sikerek és mélypontok bemutatása és az ifjú egészségügyesek nemzedékének a megszólítása. Az első részben Eke Anna és Miklós Viktória, a 3. évfolyam tanulói kérdezték MUDr. Morvai Violát, a Dunaszerdahelyi Kórház szakorvosát. A doktornő is az iskola diákja volt és orvosi munkája mellett az iskolában is tanít. Podcastünkből kiderül, miért és hogyan választotta a doktornő az orvosi pályát, hogyan élte meg a pandémiát, és hogyan változtak meg a diákok az évek során.

Életet az éveknek

a projekt sikeresen befejezve

A Dunaszerdahelyi Idősek Otthonában és Panziójában a projekt keretén belül különféle progamokat valósítunk meg az Idősek hónapja alkalmából.

A projekt célja a testmozgás fontosságának ismertetése, az időskori testmozgás támogatása, a közérzet javítására szolgáló egyszerű tornák elsajátítása.

Határon átívelő együttműködés

a projekt sikeresen befejezve

Iskolánk baráti kapcsolatot ápol a Soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolával, melynek keretében közös művelődési programok és kölcsönlátogatások megszervezésére kerül sor.
Az iskola népszerűsítése a sajtóban