+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Aktualitások

Tisztelt szülők és kedves alapiskolák végzősei!

Tekintettel a klasszikus módon nem megvalósítható Nyitott Napokra,

2020.december 7- 11-ig

naponta 8:00 – 12:00 óráig,

telefonon kaphatnak  bővebb tájékoztatást az iskolánkon oktatott szakokról.

Szíves figyelmükbe ajánljuk kisfilmünket is, ami az iskolánkat mutatja be. Érdeklődésüket várjuk a 031/552 26 50 – es telefonszámon.

Figyelmükbe ajánljuk még az iskola Facebook oldalát is: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

https://www.facebook.com/137744946833912/videos/388578842523190

 

IGAZGATÓNŐNK ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE SZALAGAVATÓ ALKALMÁBÓL

 

Kedves végzős diákjaink!

2020-ban minden más… sok minden kimarad az életünkből, így a várva-várt jeles ünnepségünk is – a szalagavató. Terveztétek, elképzeltétek, izgalomban tartott benneteket, hogy vajon milyen lesz… Ember tervez, Isten végez. Ez most nem adatik meg.

Nektek most máshol kellett helytállni és büszkének lenni arra, hogy iskolánkat és az egészségügyi hivatást választottátok – gondolok itt többek közt az országos tesztelésre. Nagyon értékes tagjai vagytok az iskolánknak és a társadalomnak is.  A jelenlegi járványügyi helyzet is kimutatja, hogy milyen nagy szükség van rátok, egészségügyi dolgozókra – nővérekre.

Egy országszerte elismert, neves iskola diákjai vagytok. Azt is megtapasztaltátok, hogy fáradságos munkával lehet ezt kiérdemelni. A jó hírnevet csak úgy lehet fenntartani, ha mindannyian küzdünk érte: diák és tanár egyaránt. Mint ahogy az elmúlt 50 évben számos kiváló egykori diák öregbítette a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola hírnevét, úgy abban is biztos vagyok, hogy rátok, a jelenlegi végzősök többségére is még méltán büszkék leszünk!

Ebben a bizonytalan és kilátástalan helyzetben is szeretném, ha tudnátok, hogy tanáraitokra mindig számíthattok.

Napokban pedig figyeljétek a postát, mert érkezik Nektek egy kis meglepetés tőlünk.

Sok sikert, kitartást és jól szolgáló egészséget kívánok Nektek.

 

Szeretettel

 

Dr. Miklós Beáta

iskolaigazgató

 

 

 

 

 

 

Zámer

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III – miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2
 k tomu :  Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom.

Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.

Cena:

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac.

V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac.

Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú.
Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením “Prenájom nebytových priestorov”.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola

Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Zastúpená: PaedDr. Beata Miklósová – riaditeľka

IČO:  00607312

DIČ:  2021136612

Kontaktná osoba: PaedDr. Beata Miklósová

Sídlo organizácie: Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel: 031/5522650

e-mail: szsdunstreda@gmail.com

 

 1. Druh zákazky: tovar
 2. Predpokladaná hodnota zákazky: 5500,00 EUR bez DPH
 3. Typ zmluvy: Objednávka
 4. Predmet zákazky: Nákup 12 ks notebookov
 5. Opis predmetu zákazky:

       NOTEBOOK s parametrami

14″-15.6″ FHD,  CPU Core i3 alebo i5/8GB/256GB SSD/

Intel UHD/Cam & Mic/WLAN, HDMI 1.4 port

Podsvietená klávesnica CZ/SK  , USB 3.2

Baterie: 4článková

 

 1. Miesto dodania tovaru:

Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda,

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 11.11.2020 do 9.00 hod. Adresa na doručenie ponúk je uvedená v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: Nákup notebookov – súťaž – ­             NEOTVÁRAŤ.

 

 1. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa 11.11.2020  o 11.00 hod. na adrese Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda, Športová ulica

349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada bude

zabezpečená obstarávateľom bezhotovostným bankovým prevodom. Preddavok sa neposkytuje. Splatnosť faktúry 21 dní.

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný tovar, doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (ak uchádzač nie je platcom

DPH, uvedie to v ponuke).

 

 

Prílohy: Návrh na plnenie kritéria

Čestné vyhlásenie

 

 

 

Dunajská Streda, 28.10.2020

                                                                                                                                          PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka SZŠ – EK Dunajská Streda

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Ismét távoktatás lesz a középiskolákon

Erről Branislav Gröhling (SaS) iskolaügyi miniszter tájékoztatott vasárnap 2020. október 11-én 12:20 órakor, a Központi Válságstáb ülése alatt.

Ennek értelmében, a holnapi naptól, azaz 2020.október 12-től,  egészen meg nem határozott időpontig a középiskolás diákok áttérnek a távoktatásra. A diákjaink bővebb információkat az osztályfőnökeiktől kapják.

Értesítés

Az iskola vezetősége értesíti a tisztelt jelentkezőket az egészségügyi asszisztensek átiskolázására, hogy az elmarad, tekintettel a a járásban uralkodó járványügyi helyzetre.

Köszönjük a megértésésüket! Időben értesítünk mindenkit majd az új időpontról.

Információ a védőmaszk használatáról

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020. szeptember 14-én tette közzé a védőmaszk viselés legújabb szabályait. Ennek a rendelkezésnek értelmében meghosszabbítja a kötelező maszkviselést az iskolákban 2020.október 1-ig.

A megelőző maszkviselés érvényes 2020.szeptember 14. 18:00 órától 2020.október 1-ig pedagógusoknak, szaktanároknak (mint például az iskolákon az asszisztenseknek vagy gyógypedagógusoknak) a diákoknak az alapiskola második fokozatán, a középiskolák diákjainak a tanítás alatt beltéren, kivételt képez az az idő, amikor táplálkoznak.

Kivételt képeznek a védőmaszk hordása alól azok a tanulók akiknek közepes  vagy súlyos mentális betegsége van, vagy halláskárosult. Azon diákoknak akiknek krónikus léguti megbetegedésük van, vagy lézgés elégtelenségben szenvednek, vagy bőrbetegségük miatt gondot okoz a védőmaszk viselése hosszú távon, azoknál individuálisan, a kezelő orvosával való konzultáció alapján kaphatnak kivételt.

Bővebb információt a védőmaszk hordásáról, annak fontosságáról és, hogy hogyan kell a diákokat az iskolába felkészíteni a védőmaszk hordására, az alábbi címen kaphatunk információkat szlovák nyelven: rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

Forrás: https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf

 

Új időpont az átiskolázásra

Újabb időpont az egészségügyi asszisztensek átiskolázására!

Az iskola vezetősége értesíti az érdeklődőket, hogy ismét indít átképzést azok részére, akik 2013 előtt fejezték be az egészségügyi középiskolát,

2020. október  5- től – 9-ig.

Az átképzés 2020. október 5-én kezdődik teoretikus órával az iskola épületében 8 órától.

Az átképzés a 2017-es  egészségügyi minisztérium márciusi kiáltványa alapján történik és a bővített hatáskörök értelmében és nem pedig a praktikus nővérekké való átképzést jelenti.