+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Aktualitások

Sajtóközlemény

Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede zmodernizovala odborné učebne

 

Nové technické vybavenie je na úrovni najmodernejších nemocníc na Slovensku

 

Dunajská Streda, 22. marca 2024

 

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede oficiálne predstavila dve nové zmodernizované odborné učebne. Pripravujú sa v nich žiaci v prvom a v druhom ročníku v rámci predmetu ošetrovateľské techniky na neskoršiu odbornú prax v nemocnici. V laboratórnych podmienkach nacvičujú obväzovú techniku, celkovú hygienickú starostlivosť o pacienta, starostlivosť o posteľ, preväzovanie, injekčnú techniku a odber biologického materiálu na vyšetrenie. Nové učebne pomohla technologicky zmodernizovať sieť nemocníc Penta Hospitals s jej produktovými partnermi. Ich vybavenie tak dnes dosahuje úroveň najmodernejších nemocníc na Slovensku.

 

„V rámci rekonštrukcie sa v prvom rade vymaľovali učebne a bola vymenená podlaha. Následne sa postupne učebne dopĺňali o nové  moderné vybavenie – dve nové moderné nemocničné lôžka, skriňová zostava, paravány, nočné stolíky,  EKG prístroje, toaletné vozíky, preväzové vozíky a interaktívne tabule s dotykovým displejom. Vďaka tomu sme boli schopní výrazne skvalitniť praktickú výuku a lepšie pripraviť našich žiakov na podmienky praxe. Dnes tak máme technologické vybavenie, s ktorým sa naši absolventi stretnú v najmodernejších nemocniciach. Súčasne nás teší fakt, že záujem o štúdium na našej skole z roka na rok rastie,“ zdôraznila Beata Miklósová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede.

 

„Výchova a vzdelávanie budúcich sestier a sanitárov má pre naše zdravotníctvo existenčný význam. Sme radi, že v spolupráci s našimi významnými partnermi, sme boli schopní škole pomôcť zariadiť nové odborné učebne a jej študentom tak priniesť súčasné nemocničné technológie priamo do ich praktickej výuky. Absolventi, ktorí zvládajú ich obsluhu už počas štúdia, sú oveľa lepšie pripravení na prax,“ vysvetlila Soňa Sodoma Lacušková, riaditeľka ľudských zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.

 

Nové vybavenie zahŕňa aj nové torzá ruky, model brucha na subkutánnu aplikáciu injekcie, model sedacích svalov na aplikáciu intramuskulárnej injekcie, model aseptickej operačnej rany, defibrilátor a resuscitačnú figurínu. Počas štúdia nové odborné učebne využívajú aj žiaci externej formy štúdia odboru sanitár.

 

„Ak chceme, aby mladé talenty zo Slovenska neodchádzali za vzdelaním či prácou do zahraničia, je našou úlohou vytvoriť im plnohodnotné podmienky pre rast a rozvoj ich schopností. Do toho určite spadajú aj moderné a plnohodnotne vybavené stredné školy, akou je aj Stredná zdravotnícka škola v Dunajskej Strede. Som rád, že tento cieľ môžeme napĺňať aj vďaka spolupráci verejného a súkromného sektora. Oceňujem a považujem za ukážkový príklad praxe, ako zamestnávateľom záleží na prostrední, v akom ich možní budúci spolupracovníci študujú a pripravujú sa na povolanie. Vo všeobecnosti platí, že kvalitné a konkurencieschopné stredné školy s plnohodnotnými podmienkami sú prioritou Trnavskej župy,“ uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

 

„V budúcnosti plánujeme doplniť aj tretiu odbornú učebňu s novým moderným vybavením. V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom plánujeme vybudovať modernú učebňu odborných predmetov ako je anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb a patológia,“ doplnila Beata Miklósová

 

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola bola v Dunajskej Strede založená v roku 1970. Momentálne jej vzdelávací program navštevuje 277 žiakov.

ZÁMER

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van.

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2515 na parcele č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 mza účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy.

Cena nájmu

Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 270,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 110,00 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.

Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 1 rok od 01.01.2024

Osobitné podmienky prenájmu

  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 30.11.2023 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.

 

MEGHÍVÓ

Az iskola vezetősége és tanári kara tisztelettel értesíti diákjait, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra
2023. szeptember 4-én 9:00 órai kezdettel kerül sor az iskola udvarán.
Szeretettel várunk mindenkit.