+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com slovenská verzia

Aktualitások

ZÁMER

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van.

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva č. 2515 na parcele č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu nebytový priestor v celkovej výmere 1 m2 a spoločné priestory v celkovej výmere 4 mza účelom prevádzkovania nápojového automatu na teplé nápoje nachádzajúce sa v budove školy.

Cena nájmu

Minimálna cena za prenájom priestoru na umiestnenie nápojového automatu je 270,00 EUR/rok, prenájom spoločných priestorov je 110,00 EUR/rok, náklady spojené s užívaním predmetu nájmu.

Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 1 rok od 01.01.2024

Osobitné podmienky prenájmu

  • Nájomca vykonáva obchodnú činnosť – prevádzkovanie nápojového automatu na teplé nápoje
  • celoročné poskytovanie služieb a prenájom (i v období školských prázdnin).
  • servis a dopĺňanie zásob zabezpečuje nájomca.
  • cenové ponuky možno podávať v písomnej podobe v zatvorenej obálke označenej názvom “Nápojový automat” v lehote do 30.11.2023 na adresu: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34,    929 01 Dunajská Streda.

 

MEGHÍVÓ

Az iskola vezetősége és tanári kara tisztelettel értesíti diákjait, hogy az ünnepélyes tanévnyitóra
2023. szeptember 4-én 9:00 órai kezdettel kerül sor az iskola udvarán.
Szeretettel várunk mindenkit.

Értesítés az 1. évfolyamba felvehető diákok légyszámáról a 2023/2024 iskolai évben és a felvételi vizsgák időpontjáról

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda Dunaszerdahely a 2023/2024 – es iskolai évben az 1. évfolyamba felvehető diákok légyszámát az alábbiakban határozza meg:

tanulmányi szak  5361M praktikus nővér – magyar nyelvű osztály 38 diák

tanulmányi szak 5361M praktikus nővér – szlovák nyelvű osztály   19 diák.

 

A felvételi vizsgák időpontja:

  • 1.kör    1. időpont : 2023. május 4.
  • 1. kör   2. időpont: 2023. május 9.

 

Egészségügyi asszisztensek átképzése

2023. január végén – február elején.
A jelentkezési ív elérhető az iskola weboldalán https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/prihlasky-2/ és az iskola titkárságán lehet leadni személyesen vagy elektronikusan elküldeni a sekretariatszsds@zupa-tt.sk e-mail címre.
Az átképzés a 2017-es egészségügyi minisztérium márciusi kiáltványa alapján történik és a bővített hatáskörök értelmében és nem a praktikus nővérekké való átképzést jelenti.
Elérhetőség: Stredná zdravotnícka škola – EK, Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda, Tel: +421 (0)31 552 26 50