+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Rozlúčka 2020

Kedves végzős diákok!

Talán még nem értitek mi volt az elmúlt évek erőfeszítéseinek értelme. Mi volt az értelme a sok tanulásnak, próbatételnek és kihívásnak. Nem baj, ha így érzitek. Többet kell ahhoz élni és tapasztalni, hogy igazán felismerjétek iskolátok – a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola szerepét az életetekben, az itt megkapott műveltség, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét, és a nehéz idők mondanivalóját. A kérésem csupán ennyi:

 

 

“És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz – és érdemes élned.„

 

 

A Ti utatok, melyre négy évvel ezelőtt léptetek lassan valóban véget ér. Minden ballagás ünnepnap az iskolánk életében, de a mai egy történelmi pillanat. Ilyen még nem volt, hogy egy diák szótlanul hagyta volna el az iskoláját, diáktársait, tanárait.  Eltörpülnek a külsőségek, helyettük eddig teljesen hétköznapinak vett dolgok kapnak igazi értéket. Milyen jó is lenne, ha most kéz a kézben énekelve bejárhatnátok az iskolát, ha minden tanárral kezet foghatnátok, ha diáktársaitoknak ott hagyhatnátok pár kedves gondolatot, és viszonzásul sok szerencsét  kívánnának az érettségi vizsgákhoz. Ha ezek a nehéz napok helyett az iskolában, gyakorlaton lehettetek volna. De jó lett volna inkább izgulni egy dolgozat, vagy felelet előtt, mintsemhogy két méter válasszon el minket személytelenül, kötelezően… de a sors felett nincs hatalmunk.

Tanévünk legnagyobb ünnepén – a ballagáson, nagy tisztelettel és szeretettel köszönteném most végzős tanulóinkat, osztályfőnököket, tanárokat, a gyermekeikre joggal büszke szülőket és minden kedves iskolabarátot…de az idén minden más…

De tudjátok, MI MINDIG MEGATALÁLJUK AZ UTAT HOZZÁTOK! Ha nem is a tervezzetek szerint, legalább így virtuálisan fogadjátok szeretettel tanáraitok jókívánságait, diáktársaitok figyelmességét és ne feledjétek:

A Te szakmádnál szebb talán nincs is !

–          biztosítsd a fényt az újszülöttnek,

–          reményt a betegnek,

–          méltóságos távozást a haldoklónak!

Sok szeretettel

 PaedDr. Miklós Beáta – igazgatónő,

a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

 tanári kara és alkalmazotjai.

 

Maturanti pozor!

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

23.04.2020

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.
 3. V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
 4. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  1. Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V osemročnom vzdelávacom programe sa do aritmetického priemeru známok započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
  2. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  3. Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  4. Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolujú dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája 2020 (viď. príloha č. 1).
  5. Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
  6. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
  7. Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu podľa bodu 11.
  8. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky.
 5. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva podľa bodu 11.
 6. Ak bol žiak hodnotený zo všetkých predmetov, ktoré sú súčasťou administratívneho hodnotenia maturitného predmetu, výlučne „absolvoval,“ vykoná internú časť maturitnej skúšky podľa bodu 11.
 7. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodín z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania počas mimoriadnej situácie a neabsolvovanie počtu hodín praktického vyučovania určeného v príslušnom učebnom pláne nie sú dôvodom pre neklasifikovanie žiakov v riadnom termíne v druhom polroku a nepripustenie k maturitnej skúške.
 8. Príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia nedeleguje svojich zástupcov do predmetovej maturitnej komisie. Účasť zástupcu zamestnávateľov v predmetovej maturitnej komisii pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania môže byť na základe dohody medzi zamestnávateľom a strednou školou nahradená písomným hodnotením žiaka, ktoré doručí zamestnávateľ strednej škole najneskôr tri dni pred konaním internej časti maturitnej skúšky.
 9. Riaditeľ strednej školy vymenuje členov predmetovej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
 10. Okresné úrady v sídle kraja
  1. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti do 19. mája 2020 určia konkrétne termíny internej časti maturitnej skúšky.
  2. Predseda školskej maturitnej komisie oznámi riaditeľovi svojej strednej školy do 29. apríla 2020 súhlas alebo nesúhlas s vymenovaním za predsedu školskej maturitnej komisie. Okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy v ich územnej pôsobnosti vymenujú predsedu školskej maturitnej komisie do 7. mája 2020.
 11. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa bodu 4.6. alebo neboli administratívne hodnotení.
  1. Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie najneskôr do 7. mája 2020 schvaľuje maturitné témy internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou je aj zoznam učebných pomôcok, ktoré môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať.
  2. Výber konkrétnej formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky závisí od povahy študijného odboru, materiálnych a personálnych podmienok strednej odbornej školy a aktuálnej epidemiologickej situácie. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ strednej školy prispôsobí podľa aktuálnych možností strednej školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.
  3. Interná časť maturitnej skúšky je neverejná a môže sa konať aj dištančne. Dodržiava sa forma internej časti maturitnej skúšky ustanovená v prílohe k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
  4. Interná časť maturitnej skúšky sa koná dištančne, ak sú členovia komisie a žiak spojení prostredníctvom videokonferencie.
  5. Žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky zo všetkých predmetov spravidla v jeden deň, najviac však v priebehu dvoch pracovných dní.
  6. Na termíny, organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.
  7. Riaditeľ strednej školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. Interná časť maturitnej skúšky musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 2).
 12. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom alebo zákonným zástupcom neplnoletého žiaka sa uskutočňuje cez informačný systém strednej školy alebo elektronicky v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 13. Komisionálne skúšky za prvý polrok alebo za druhý polrok zrealizuje stredná škola pre žiakov riadne prihlásených na internú časť maturitnej skúšky do 7. mája 2020 dištančne alebo prezenčne.
 14. Opravná maturitná skúška za školský rok 2018/2019 prebieha nasledovne:
  1. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v termíne od 3. do 8. septembra 2020 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  2. Žiak vykoná opravnú maturitnú skúšku z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa bodu 11.
 15. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
  1. Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku.
  2. Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020.
  3. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

KAM PO STREDNEJ?

Dobrý deň,

radi by sme Vás a Vašich študentov informovali, že v pondelok 27.4.2020 o 14:00 bude prebiehať virtuálny deň otvorených dverí s účasťou viac ako 30 fakúlt a vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky.

Keďže mnoho vysokých škôl akceptuje prihlášky na štúdium do konca apríla, pripravili sme pred týmto termínom online podujatie, kde si študenti budú môcť prezrieť jednotlivé VŠ a spýtať sa ich zástupcov na témy, ktoré ich zaujímajú.

Podujatie bude prebiehať na stránke: https://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk, kde aktuálne pripravujeme jednotlivé prezentácie vysokých škôl a fakúlt.

Poskytnutie aktuálnych informácií študentom

Radi by sme Vás poprosili o preposlatie pozvánky (nižšie) Vašim študentom prostredníctvom Edupage alebo oznamu na webových, prípadne facebookových stránkach Vašej školy. V prípade potreby môžete na zviditeľnenie podujatia pre Vašich študentov na stránkach školy použiť aj banner virtuálneho dňa otvorených dverí, ktorý si môžete stiahnuť tu: link na banner >>

Ďakujeme za Vašu pomoc. Nasleduje spomínaná pozvánka pre študentov.

POZVÁNKA NA VIRTUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Pozývame vás na prvý virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v pondelok 27.4.2020 o 14.00.

Na tomto najväčšom online podujatí svojho druhu sa môžete stretnúť s viac ako 30 fakultami a vysokými školami zo Slovenska a Čiech, dozvedieť sa podrobnosti o možnostiach štúdia, prezrieť si priestory škôl a komunikovať so zástupcami vysokých škôl.

Webstránka, kde bude podujatie prebiehať: www.virtualnydenotvorenychdveri.sk
Dátum podujatia:  pondelok 27.4.2020 o 14:00

Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:
https://www.facebook.com/events/331965841098147/

Neúplný zoznam zúčastnených vysokých škôl a fakúlt (počet neustále rastie)

 • Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
 • University of New York in Prague
 • Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
 • Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
 • Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
 • Strojnícka fakulta STU v Bratislave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
 • Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • Technická univerzita Košice
 • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
 • Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
 • Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Filozofická fakulta UCM v Trnave
 • Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Zoznam budeme priebežne aktulizovať a dopĺňať.

Tešíme sa na vás na virtuálnom dni otvorených dverí v pondelok 27.4.2020 o 14:00 na stránke www.virtualnydenotvorenychdveri.sk

Prajeme príjemný deň,

Filip Bais
Národné kariérne centrum
filip@nakac.sk

PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH V TSK

Trnavský samosprávny kraj sa po vzore Trenčianskeho kraja rozhodol vyčleniť finančné prostriedky na školský participatívny rozpočet pre stredné školy v jeho pôsobnosti.  Žiaci našej školy sa zúčastnili na úvodnom informačnom seminári, kde pomocou spoločenskej hry pochopili myšlienku participácie.

Na základe rozhodnutia TTSK sa projekt Participatívny rozpočet na školách pre školský rok 2019/2020 ruší z dôvodu pandémie CoVid19. Za pochopenie ďakujeme!

1.PSS_Móda zdravoťákov

2.ZAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KORONAVÍRUSE

Z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie vo svete chce Stredná zdravotnícka škola-EK v Dunajskej Strede zodpovedným a adekvátnym spôsobom informovať žiakov našej školy a ich rodičov o koronavíruse, preventívnych opatreniach a o zodpovednosti jedinca pri zabránení prenosu nákazy.

Čítať ďalej →