+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Termín preškolenia

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

7.– 18. júna 2021.

Preškolenia začína 7. júna  2021 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prihlášky je potrebné poslať  na e-mail: sekretariatszsds@zupa-tt.sk.

Ďalšie informácie: 031/ 5522650

Prihláška:

https://www.szsds.sk/kategorie-dokumentov/tlaciva-tlaciva-2/

 

Vážení rodičia a milí žiaci končiacich ročníkov základných škôl!

Vzhľadom na to,  že sa týždeň otvorených dverí v klasickej forme nemôže uskutočniť,  v termíne

od 7- do 11. decembra 2020

v čase od 8:00 do 12:00 hod

Vám  telefonicky ochotne poskytneme informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Srdečne Vám odporúčame aj naše video,  v ktorom Vám predstavíme našu školu. Záujemcovia môžu telefonovať na telefónom čísle: 031/552 26 50

Do pozornosti Vám dávame aj našu stránku na Facebooku: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

https://www.facebook.com/137744946833912/videos/650988959115397

 

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY Z PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI

 

Milí štvrtáci!

 

V roku 2020 je všetko iné…. Mnohých vecí sme sa museli vzdať, medzi ktorými je aj naša  školská slávnosť –  stužková.  Plánovali ste ju, boli ste plní očakávania…. Ale  život sa rozhodol inak. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení.

Vaše cenné vedomosti a schopnosti ste museli a musíte preukázať inde – myslím tu aj na celoplošné testovanie. Pred pár rokmi ste sa rozhodli pre našu školu a vybrali ste povolanie zdravotníka. Ste veľmi cennými členmi našej školy a celej spoločnosti. Aj súčasná pandemická situácia nám jasne ukázala, aké dôležité je Vaše povolanie, Vaša práca – práca  praktickej sestry.

Ste žiakmi uznávanej strednej školy. Počas Vášho štúdia ste mohli vidieť aj pocítiť, že úspechy prichádzajú len tvrdou prácou. Dobré meno školy vieme zveľaďovať a zachovať  len ak všetci bojujeme spoločne. Som si istá, že v budúcnosti budeme na väčšinu z Vás veľmi hrdí.

V tejto neistej dobe chcem, aby ste vedeli, že sa na nás – na Vašich učiteľov – vždy môžete spoľahnúť. Sme tu pre Vás.

V nasledujúcich dňoch sledujte Vašu poštu, lebo k Vám prichádza malé prekvapenie od nás. Prajem Vám veľa úspechov, vytrvalosti a pevného zdravia.

 

S láskou

 

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

ZÁMER

Zámer

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ‘) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III – miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2
 k tomu :  Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom.

Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.

Cena:

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac.

V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac.

Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú.
Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením „Prenájom nebytových priestorov“.

V duchu otvorených dní

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu plánované Dni otvorených dverí sa neuskutočňuje.