+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

Vážení rodičia a milí žiaci končiacich ročníkov základných škôl!

Vzhľadom na to,  že sa týždeň otvorených dverí v klasickej forme nemôže uskutočniť,  v termíne

od 7- do 11. decembra 2020

v čase od 8:00 do 12:00 hod

Vám  telefonicky ochotne poskytneme informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

Srdečne Vám odporúčame aj naše video,  v ktorom Vám predstavíme našu školu. Záujemcovia môžu telefonovať na telefónom čísle: 031/552 26 50

Do pozornosti Vám dávame aj našu stránku na Facebooku: Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda

https://www.facebook.com/137744946833912/videos/650988959115397

 

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR RIADITEĽKY ŠKOLY Z PRÍLEŽITOSTI STUŽKOVEJ SLÁVNOSTI

 

Milí štvrtáci!

 

V roku 2020 je všetko iné…. Mnohých vecí sme sa museli vzdať, medzi ktorými je aj naša  školská slávnosť –  stužková.  Plánovali ste ju, boli ste plní očakávania…. Ale  život sa rozhodol inak. Ako sa hovorí: Človek mieni, Pán Boh mení.

Vaše cenné vedomosti a schopnosti ste museli a musíte preukázať inde – myslím tu aj na celoplošné testovanie. Pred pár rokmi ste sa rozhodli pre našu školu a vybrali ste povolanie zdravotníka. Ste veľmi cennými členmi našej školy a celej spoločnosti. Aj súčasná pandemická situácia nám jasne ukázala, aké dôležité je Vaše povolanie, Vaša práca – práca  praktickej sestry.

Ste žiakmi uznávanej strednej školy. Počas Vášho štúdia ste mohli vidieť aj pocítiť, že úspechy prichádzajú len tvrdou prácou. Dobré meno školy vieme zveľaďovať a zachovať  len ak všetci bojujeme spoločne. Som si istá, že v budúcnosti budeme na väčšinu z Vás veľmi hrdí.

V tejto neistej dobe chcem, aby ste vedeli, že sa na nás – na Vašich učiteľov – vždy môžete spoľahnúť. Sme tu pre Vás.

V nasledujúcich dňoch sledujte Vašu poštu, lebo k Vám prichádza malé prekvapenie od nás. Prajem Vám veľa úspechov, vytrvalosti a pevného zdravia.

 

S láskou

 

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

ZÁMER

Zámer

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ‘) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory, nachádzajúce sa v budove školy:

 na prízemí, Pavilon III – miestnosť je určený na obchody a služby s celkovou výmerou 16 m2
 k tomu :  Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2.

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom.

Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.

Cena:

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 40,00 €/mesiac.

V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 110,00 €/mesiac.

Doba nájmu:

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.12.2020 na dobu určitú.
Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 16.11.2020 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola,

Športová 349/34,

929 01 Dunajská Streda

v zalepenej obálke s označením „Prenájom nebytových priestorov“.

V duchu otvorených dní

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu plánované Dni otvorených dverí sa neuskutočňuje.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek z nízkymi hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola

Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Zastúpená: PaedDr. Beata Miklósová – riaditeľka

IČO:  00607312

DIČ:  2021136612

Kontaktná osoba: PaedDr. Beata Miklósová

Sídlo organizácie: Športová ul.349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel: 031/5522650

e-mail: szsdunstreda@gmail.com

 

 1. Druh zákazky: tovar
 2. Predpokladaná hodnota zákazky: 5500,00 EUR bez DPH
 3. Typ zmluvy: Objednávka
 4. Predmet zákazky: Nákup 12 ks notebookov
 5. Opis predmetu zákazky:

       NOTEBOOK s parametrami

14″-15.6″ FHD,  CPU Core i3 alebo i5/8GB/256GB SSD/

Intel UHD/Cam & Mic/WLAN, HDMI 1.4 port

Podsvietená klávesnica CZ/SK  , USB 3.2

Baterie: 4článková

 

 1. Miesto dodania tovaru:

Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Dunajská Streda,

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

Do 11.11.2020 do 9.00 hod. Adresa na doručenie ponúk je uvedená v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: Nákup notebookov – súťaž – ­             NEOTVÁRAŤ.

 

 1. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa 11.11.2020  o 11.00 hod. na adrese Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi  Középiskola, Dunajská Streda, Športová ulica

349/34, 929 01 Dunajská Streda

 

 1. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada bude zabezpečená obstarávateľom bezhotovostným

bankovým prevodom. Preddavok sa neposkytuje. Splatnosť faktúry 21 dní.

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača poskytovať požadovaný tovar, doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke).

 

 

Prílohy: Návrh na plnenie kritéria

Čestné vyhlásenie

 

 

 

Dunajská Streda, 28.10.2020

                                                                                                                                          PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka SZŠ – EK Dunajská Streda

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam

Vedenie školy oznamuje, že plánované preškolenie zdravotníckych asistentov sa nekoná, vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v okrese.

Za pochopenie ďakujeme! O novom termíne každého prihláseného účastníka informujeme!

Oznam – rúška na školách

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Podrobné informácie o tom, prečo má nosenie tvárových rúšok význam, ako rúškami vybaviť žiakov do školy či ako správne používať rúško nájdete na webe Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

https://www.minedu.sk/data/att/17265.pdf

Nový termín preškolenia

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistentov!

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

05.– 09. októbra 2020.

Preškolenia začína 5. novembra  2020 teoretickou hodinou v budove škole o 8:00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prvé kroky na EDUPAGE

Naša škola používa aplikáciu a program EduPage ako informačný systém. Manuál Vám bude nápomocný pri práci s Edupage. Bližšie informácie Vám poskytujú triedni učitelia.

Vaše prvé kroky