+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Aktuality

Termín preškolenia zdravotníckych asistentov od 11. novembra 2019

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov!

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

11.– 15. novembra 2019.

Preškolenia začína 11. novembra  2019 teoretickou hodinou v budove škole o 8.00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Boli sme v MOL Aréne

20.októbra 2019 sa štyri žiačky našej školy – Angéla Végh, Anna Marczell, Kitti Széll a Anna Hoboth mohli zúčastniť na zápase DAC – ViOn Zlaté Moravce v MOL Aréne, kde vykonávali zdravotnícky dozor. Dievčatá boli z tejto možnosti veľmi nadšené a zároveň sa veľmi tešili, že boli vybraté práve ony. Túto možnosť hodnotili veľmi pozitívne : “Takéto programy nám pomáhajú v tom, aby sme si zo dňa na deň lepšie obľúbili našu budúcu profesiu a aby sme pochopili dôležitosť práce sestry v súčasnosti. Pomáhať ľuďom nemáme z povinnosti ale zo srdca. Pre nás to bol fantastický zážitok stáť na okraji MOL Arény pred tisíckami fanúšikov, čakať na možný „zásah“ a zároveň prežívať atmosféru a dianie počas zápasu. Záchranári pracujúci v záchrankách sú veľmi dobre pripravení a skúsení. Ďalším veľkým momentom bolo, že sme sa tu mohli cítiť ako ozajstní záchranári a zároveň nám to ukázalo možnosti do budúcnosti – cieľ, ktorý by sme mohli dosiahnuť v budúcnosti ako sestry alebo záchranári. Vrcholom tohto podujatia bolo, že sme od Kálmára Zsolta a Milana Šimčíka na konci zápasu dostali ich dresy. Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy. “
Chceli by sme sa poďakovať MOL Aréne, Maji a našim učiteľom, že sme mali takúto možnosť a samozrejme Zsoltovi a Milanovi za dresy.

72561103_2443872725725985_9055148196619091968_n

74667878_2194518564175483_2374521859854041088_n

DEŇ ŠKOLY A IMATRIKULÁCIA

Október je na našej škole mesiacom veľkých udalostí. Každý rok oslavujeme v tomto termíne Deň školy. Tradične sa v tento deň venujeme aktuálnym spoločenským a kultúrnym témam a ani tento ročník nebol výnimkou. Hlavná téma bola kyberšikana a nástrahy virtuálneho sveta. Žiaci našej školy sa zúčastnili premietania filmu Mira Drobného „Kto je ďalší?‟, ktorý sa venuje danej tematike.

Nasledovala imatrikulácia prvákov. Tretiaci oficiálne „privítali‟ medzi sebou nových žiakov školy formou zábavných úloh, ktorých sa naši „malí prváci‟ zhostili nápadito a s obrovským elánom. Udalosť sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Na záver vydareného Dňa školy sa slova ujala Študentská rada a Skupina tradicionalistov. Celá naša škola sa slávnostným sľubom zaviazala nosiť kravatu s logom Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede na všetky slávnostné udalosti a školské akcie. Nech je táto kravata symbolom našej spolupatričnosti!

PO­ZVÁN­KA NA RO­DI­ČOV­SKÉ ZDRU­ŽE­NIE

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v piatok 25. 10. 2019 o 14:30 hod, v triedach našej školy.

PaedDr. Beata Miklósová
riaditeľka školy

Örömteli esemény színhelye volt a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

Sorry, this entry is only available in Maďarčina.

Az írás a www.parameter.sk magyar hírportálon jelent meg 2018. október 1-én, https://parameter.sk/oromteli-esemeny-szinhelye-volt-dunaszerdahelyi-egeszsegugyi-kozepiskola.

Örömteli esemény zajlott pénteken a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskolában.

Örömteli esemény színhelye volt a dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola

Testvériskolájuk, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium tanári karát és alkalmazottait látták vendégül. A találkozás célja az volt, hogy ismerkedjenek, barátkozzanak, tapasztalatokat cseréljenek.

Mgr. Fekete Ildikó igazgatóhelyettes , PaedDr. Miklós Beáta- igazgatónő, PhDr. Feneš Zsuzsanna – a szakoktatás koordinátora

Miklós Beáta igazgatónő üdvözlő szavai után a vendégeknek lehetőségük volt kipihenni az út fáradalmait egy frissítő és kötetlen beszélgetés során. Az állófogadást Kornfeld Tibor előadása követte Dunaszerdahely történelméről, mely igazán felkeltette a soproni kollégák érdeklődését. A közösen elfogyasztott ebéd után a vendégek megtekintették az iskola szaktantermeit, és az ott folyó oktató-nevelő munkát. Ezt követően közösen meglátogatták a MOL Arénát.

A találkozó záróprogramjaként kisvonattal utazták körbe város utcáit, a a nevezetességeket, majd megelégedve a mihamarabbi viszontlátás reményében elbúcsúztak egymástól.

(-)

OZNAM

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov! Preškolenie  sa koná na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

Prihlášky je potrebné poslať do 30.9.2019 na e-mail: mozoliova.eleonora@zupa-tt.sk.

O termíne preškolenia Vás informuje škola.

 

 

IMG_20170926_0001-424x600

 

SKUPINA TRADICIONALISTOV

Naším hlavným cieľom je zavedenie tradície nosenia jednotnej kravaty s logom školy na školských akciách v mene jednotnosti žiakov školy.

Stanovili sme si nasledovné úlohy:

 • propagovať nosenie kravaty
 • poskytnúť informácie všetkým ročníkom školy
 • v spolupráci s triednymi učiteľmi informovať všetkých žiakov školy na triednických hodinách
 • ísť príkladom všetkým žiakom školy

Prosíme všetkých žiakov školy, aby dodržiavali nasledovné pokyny:

 • nosenie kravaty bude povinné od usporiadania „Dňa školy“ v októbri 2019
 • cena kravaty je 4,80 eur, ktoré tento školský rok hradí škola
 • ak žiak kravatu stratí alebo zničí, musí si zakúpiť novú
 • žiak nosí kravatu s bielou košeľou alebo s blúzkou s golierom a podľa možnosti s čiernymi nohavicami alebo sukňou, ktoré si žiak zakúpi
 • kravata je povinná na všetkých školských akciách podľa pokynov vedenia školy a triedneho učiteľa

Ďakujeme všetkým žiakom školy za dodržiavanie pokynov! Sme vďačný, že môžeme spolu tvoriť tradície!

PLATNÝ ŠKOLSKÝ PORIADOK 2019/2020

Školský poriadok

 

Školský poriadok je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy na podmienky našej školy na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.

Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov a ich zákonných zástupcov v škole a pravidlá správania sa žiakov.

Článok I

Všeobecné ustanovenie

Všetci žiaci a pedagogickí zamestnanci školy sú povinní poznať a dodržiavať pravidlá školského poriadku.

Školský poriadok je otvorený dokument, ktorý možno podľa potreby doplniť.

Podnety na doplnenie treba odovzdať riaditeľovi školy.

Práva a povinnosti žiakov a rodičov (zákonných zástupcov)

Článok II

Práva žiakov

Žiak má právo:

 1. Osvojovať si vedomosti, zručnosti, získavať návyky a kompetencie poskytované školou v rámci kvalitnej výuky vo zvolenom študijnom odbore.
 2. Na rovnoprávny prístup k bezplatnému vzdelávaniu v štátnom a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom o stredných školách.
 3. Na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom.
 4. Na ochranu zdravia a bezpečnosti počas vyučovania, na školských akciách aj mimo vyučovania (2x ročne byť oboznámený a preškolený triednym učiteľom so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia).
 5. Na dodržiavanie základných psychohygienických zásad (napr. počet a dĺžka prestávok, dĺžka vyučovania v jednom celku).
 6. Na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
 7. Na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 8. Na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
 9. Na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti šikanovaniu, fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 10. Slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebranej téme, viesť otvorený a konštruktívny dialóg s vyučujúcim, triednym učiteľom a riaditeľstvom školy v duchu zásad kultúry a demokracie.
 11. Na slobodnú voľbu voliteľných predmetov v súlade so svojimi záujmami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom.
 12. Navštevovať krúžky a tiež iniciovať vznik ďalších, ktoré budú zriadené podľa možnosti školy a počtu prihlásených žiakov.
 13. Voliť a byť volený do triednej samosprávy, do študentskej rady školy, kandidovať na titul Študent roka.
 14. Na vzdelávanie podľa individuálneho plánu v odôvodnených prípadoch.
 15. Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 16. Na objektívne skúšanie a hodnotenie, poznať kritériá hodnotenia, klasifikácie vedomostí a zručností vo všetkých predmetoch:
 1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom
 2. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia
 • bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede
 • zdôvodnenie klasifikácie a chýb v písomných prácach a testoch v lehote 14 pracovných dní, pričom má právo do nich nahliadnuť.
 1. Ak žiak alebo zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia písomne požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky.
 2. Pri neprospechu z jedného alebo dvoch predmetov na konci školského roku má žiak právo požiadať osobne (ak je dospelý) alebo prostredníctvom zákonného zástupcu o opravnú skúšku z daného predmetu. Opravné skúšky sa konajú formou komisionálnej skúšky posledný augustový týždeň príslušného školského roku.
 3. Na prestup na inú strednú školu. Prestup povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.
 4. Na zmenu študijného odboru. Zmenu povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.
 5. Na prerušenie štúdia, ak splnil povinnú školskú dochádzku. Riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi na žiadosť jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na jeho vlastnú žiadosť. Prerušenie štúdia sa povoľuje max. na 3 roky.
 6. Na zanechanie štúdia, ak splnil povinnú školskú dochádzku. Svoje rozhodnutie oznámi písomne riaditeľovi školy. Neplnoletý žiak požiada prostredníctvom svojho zákonného zástupcu.
 7. Žiadať o sociálnu výpomoc.

Článok III

Povinnosti žiakov

 1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky a kompetencie podľa svojich najlepších schopností, svedomite sa pripravovať na vyučovanie.
 2. Dodržiavať školský poriadok, rešpektovať pokyny pedagogických pracovníkov, byť disciplinovaný.
 3. Slušne sa správať v škole, dbať na kultúru vyjadrovania.
 4. Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy.
 5. Dochádzať do školy pravidelne a včas podľa stanoveného rozvrhu hodín.
 6. Byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, prezutý počas vyučovania do prezúvok.
 7. Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok.
 8. Dodržiavať vyučovací čas a rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku ako aj pokyny pedagogického dozoru.
 9. Šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením. Šetriť elektrickou energiou, vodou, šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
 10. Ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny, ak sa z vážnych dôvodov nemohol na vyučovanie pripraviť, alebo ak si zabudol potrebné učebné pomôcky.
 11. V priebehu vyučovania nevyrušovať, pri odpovedi alebo rozhovore zachovávať pravidlá spoločenského správania.
 12. Predložiť potvrdenie o neprítomnosti na vyučovaní zaznamenané v študentskom preukaze.
 13. Prihlásiť sa na voliteľné predmety v určenom termíne.
 14. Písomne sa prihlásiť na maturitnú skúšku u triedneho učiteľa do 30. septembra príslušného školského roka.
 15. V prípade úrazu alebo náhleho ohrozenia ihneď informovať vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
 16. Zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných školou v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, exkurzie a pod.), taktiež účelových cvičení a kurzu na ochranu človeka a prírody, ktoré sú súčasťou učebných plánov.
 17. Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.
 18. Na základe požiadaviek vyučujúceho používať učebné pomôcky, ktoré sú potrebné vo vyučovacom procese. Dlhodobé neakceptovanie tejto požiadavky môže byť dôvodom na prijatie výchovných opatrení.

Článok IV

Zákazy pre žiakov

 

Žiakovi je zakázané:

 1. Fajčiť v priestoroch a areáloch školy, taktiež pri činnostiach organizovaných školou mimo priestorov školy.
 2. Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov alebo zamestnancov školy.
 3. Prinášať a používať alkohol, drogy a iné zdraviu škodlivé látky.
 4. Prinášať predmety a propagačný materiál narúšajúci demokratickú a mravnú výchovu mládeže.
 5. Hrať hazardné hry, prinášať väčší obnos peňazí, zlato, šperky a všetko, čo by narúšalo pozornosť spolužiakov.
 6. Opustiť budovu školy počas vyučovania bez povolenia triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti službukonajúceho učiteľa.
 7. Prijímať v škole súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok.
 8. Používať počas vyučovania mobilný telefón (prehrávače, notebooky). V prípade porušenia tohto zákazu môže vyučujúci žiakovi telefón zobrať a odovzdať ho triednemu učiteľovi.
 9. Manipulovať s oknami, roletami, vykláňať sa z okien, sadať na okenné parapety a výhrevné telesá. Na 2. poschodí je povolené len otváranie vetracej časti okna.
 10. Znečisťovať steny, poškodzovať zariadenia učební a sociálnych zariadení. Škody na inventári a zariadení spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti odstráni žiak alebo jeho rodičia. Ak sa nezistí vinník, škodu hradí kolektív triedy.
 11. Na hodinách praktického vyučovania 1.-4. ročník :
 • mať piersing (odstrániť, resp. zalepiť leukoplastom)
 • šperky
 • nalakované nechty, rozpustené vlasy
 • odhalené tetovania na nezahalených častiach tela
 1. Konzumovať jedlá a nápoje na vyučovacej hodine.
 2. Používať vo svojom ústnom, písomnom alebo grafickom prejave vulgarizmy a iné nevhodné výrazy.
 3. Je zakázané bez vedomia vyučujúceho v čase vyučovania nahrávať zvuk aj obraz a šíriť tieto nahrávky. Takéto konanie bude obzvlášť prísne potrestané.
 4. Na školských akciách sa žiak bez vedomia pedagogického dozoru nesmie vzdialiť od ostatných žiakov. V opačnom prípade učiteľ nezodpovedá za konanie žiaka.

Článok V

Práva rodičov (zákonných zástupcov)

 

Rodič – zákonný zástupca má právo:

 1. Na slobodnú voľbu pri výbere školy pre svoje dieťa zodpovedajúcej jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
 2. Oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a so Školským poriadkom.
 3. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 4. Na písomnú informáciu od riaditeľa školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa.
 5. Na poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa.
 6. Požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a so súhlasom riaditeľa školy byť prítomný na komisionálnej skúške.
 7. Obrátiť sa s námietkou na príslušného učiteľa alebo triedneho učiteľa, či riaditeľa školy, ak je presvedčený, že sú jeho práva porušované.

Článok VI

Povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

 

Rodič – zákonný zástupca je povinný:

 1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 4. Informovať školu o zmene zdravotného stavu dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania.
 5. Dokladovať dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovanie v súlade s požiadavkami stanovenými Školským poriadkom.
 6. Spolupracovať so školou pri riešení zistených sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvu školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom školy.
 7. Nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil.

Prevádzka a vnútorný režim školy

Článok VII

Organizácia vyučovania

  1. Budova školy sa otvára 6,30 hod., a zatvára sa o 20,00 hod.
  2. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý študent a každý pedagogický pracovník.
 • Organizácia vyučovania a prestávok na teoretickom vyučovaní  
 1.  
vyučov. hodina začiatok koniec
1. 7,55 8,40
2. 8,45 9,30
3. 9,50 10,35
4. 10,40 11,25
5. 11,30 12,15
Obed 12,15 13,00
6. 13,00 13,45
7. 13,50 14,35
8. 14,40 15,25
9. 15,30 16,15
10. 16,20 17,05
11. 17,10 17,55
 • Organizácia vyučovania na praktickom vyučovaní1.-6.hodina                 7,00     –           11,50 (pre 4.ročník)Prestávka                  10,00   –           10,20 Štúdium popri zamestnaníII.PKŠ 1.-6.hodina       7,00     –           11,50 
 1. I.SA 1.-2.hodina          7,00     –           8,30
 2. I.PKŠ 1.-2.hodina        7,00     –           8,30
 3.  
 4.  
 5. 1.-7.hodina                 7,00     –           12,35 (pre 3.ročník)
 6. Denné štúdium
 7. Úradné hodiny na sekretariáte školy pre žiakov12,15 – 13,00
 8. 9,30 – 9,45 (počas veľkej prestávky)
 9. Žiaci musia byť v škole najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania.
 10. V jeden vyučovací deň žiak môže mať najviac 8 vyučovacích hodín. Po skončení vyučovania sa v priestoroch školy môže zdržiavať iba s pedagogickým dozorom (krúžky, kurzy a pod.).
 11. Vyučovanie je organizované v učebniach, v odborných učebniach, v telocvični, v športovom areáli školy, na výučbových základniach.
 12. Na hodinách odborného výcviku, telesnej výchovy žiak používa úbor podľa predpísanej normy.
 13. Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu alebo prišli na vyučovanie vo väčšom časovom predstihu, trávia čas podľa svojho uváženia tak, aby nenarúšali vyučovanie. Zdržiavať sa môžu v triede, vo vestibule a v areáli školy.
 14. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) predkladajú žiaci na sekretariát školy v úradných hodinách.
 15. Vo vestibule školy zabezpečujú dozor pedagogickí pracovníci podľa rozpisu zástupcu riaditeľa. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov, kontaktujú návštevu s pedagogickým pracovníkom, za ktorým prišli.
 16. Žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia sa stravujú povinne v školskej jedálni. Uvoľnenie povoľuje na základe žiadosti zákonného zástupcu riaditeľ školy .
 17. Žiak na vyučovacej hodine dodržiava pokyny vyučujúceho. V prípade vyrušovania práce vyučujúceho a spolužiakov sa žiakovi navrhne výchovné opatrenie na základe návrhu vyučujúceho.
 18. Písomná práca predpísaná osnovami sa môže písať najviac jedna za deň. Kontrolné práce nepredpísané osnovami sa môžu písať maximálne dve za deň.
 19. Škola organizuje školské výlety a exkurzie. Pre žiakov, ktorí sa na týchto akciách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
 20. Na každý týždeň sa určujú v triede dvaja týždenníci.

Článok VIII

Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak je povinný prichádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov.
 2. Neskorý príchod na vyučovanie žiak ospravedlňuje v triede u príslušného vyučujúceho a taktiež u triedneho učiteľa. Opakované neskoré príchody z iných ako zdravotných dôvodov (3x za štvrťrok) budú dôvodom na prijatie opatrení vo výchove zo strany školy.

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

 1. V prípade zdravotných ťažkostí (bolesť hlavy, zubov, nevoľnosť) počas vyučovania žiak bude uvoľnený, pričom zodpovednosť za žiaka preberá zákonný zástupca.
 2. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, vyžiada si povolenie:
 1. uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný vyučujúci na hodine
 2. uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa povoľuje triedny učiteľ
 3. uvoľnenie na 3 alebo viac dní povoľuje riaditeľ školy na písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka
 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť (osobne, písomne, telefonicky) triednemu učiteľovi do 48 hodín príčinu neprítomnosti.
 2. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti (telefonicky alebo písomne na sekretariát školy). Pri návrate do školy je žiak povinný v deň nástupu na vyučovanie bez výzvy predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie od lekára alebo ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom, najneskôr však do troch pracovných dní od dňa nástupu do školy. V opačnom prípade sa vymeškané hodiny budú považovať za neospravedlnené.
 3. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce dni môže ospravedlniť zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak (zákonný zástupca) potvrdenie od lekára.
 4. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní v trvaní najmenej 5 dní a jeho neúčasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy písomne vyzve žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, aby uviedli dôvod neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Čakacia doba na odpoveď je 10 dní. Po tomto termíne žiak prestáva byť žiakom školy.
 5. Neprítomnosť žiačky pre ťarchavosť a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu. Ak to charakter učiva dovoľuje, riaditeľ školy umožní prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch, ak je žiačka neplnoletá so súhlasom zákonného zástupcu. Žiačka môže dochádzať len na vyučovanie predmetov obsahujúcich činnosti, ktoré jej osobitné predpisy nezakazujú.
 6. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov alebo z akcií organizovaných školou (cvičenia, kurzy, exkurzie) na základe vyjadrenia príslušného lekára.
 7. Neplnoletému, dlhodobo chorému žiakovi v osobitných prípadoch (ak to charakter učiva dovolí) na žiadosť jeho zákonného zástupcu a po odporúčaní príslušného lekára riaditeľ školy umožní prípravu a vykonanie skúšok.

Opatrenia pri vymeškaní vyučovacích hodín

 1. Žiak denného štúdia zo všeobecnovzdelávacej zložky vzdelávania – predmety SJL, SJSL, MJL, CUJ a odbornej zložky vzdelávania – ZKC môže vykonať preskúšanie na podnet riaditeľa školy po prekročení 100 hodín absencie. Preskúšanie vyučujúci písomne zdokumentuje podľa pokynov zástupkyne školy.
 2. Žiak sa musí zúčastniť min. 90 % celkového počtu plánovaných vyučovacích hodín profilových predmetov (ZOA, ZOA cvič., PRP, OKP). Po prekročení povoleného limitu sa musí podrobiť komisionálnemu preskúšaniu z učiva skúšobného obdobia (január – august). Vymeškané hodiny nad 10 % profilového predmetu OKP musí žiak odpracovať na výučbovej základni podľa odsúhlaseného harmonogramu (január – august).

Článok IX

Postup do vyššieho ročníka

 1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
 2. Ak žiak v niektorom školskom roku neprospel a nevykonal úspešne opravnú skúšku, riaditeľ školy môže na jeho žiadosť (zákonného zástupcu) povoliť opakovať ročník.
 3. Žiak môže v zmysle ŠkVP (zo dňa 1.9.2013 bod 4.3) postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k maturitnej skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90 % praktickej prípravy v profilujúcich predmetoch a 90 % klinickej praxe (OKP) v odbornej zložke vzdelávania. Profilujúce predmety sú: základy ošetrovania a asistencie, odborná klinická prax a prvá pomoc. V prípade prekročenia limitu minimálnej absencie žiak musí absolvovať predpísaný minimálny počet hodín z profilujúcich predmetov v náhradnom termíne (nad rámec základného vyučovania podľa rozvrhu). Neabsolvované vyučovacie hodiny z profilujúceho predmetu OKP žiak musí odpracovať na výučbovej základni podľa určeného harmonogramu.
 4. Žiak s absenciou nad 25 % z profilových predmetov sa neklasifikuje z daného predmetu a nepostupuje do vyššieho ročníka. Zákonný zástupca (resp. plnoletý žiak) si môže podať žiadosť o opakovanie ročníka.

Článok X

Komisionálne skúšky

 1. Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v prípade, keď to stanovuje zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z., § 57:
 1. ak vykonáva rozdielovú skúšku – ak prestúpi z inej školy
 2. ak je skúšaný v náhradnom termíne
 3. ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka
 4. ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy
 5. ak vykonáva opravné skúšky (najviac z dvoch predmetov)
 6. ak prekročí 10 % -ný limit absencie z celkového plánovaného počtu vyučovacích hodín profilových predmetov
 7. v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy
 8. ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
 1. Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení, či nepovolení, proti ktorému sa možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia.
 2. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa do troch dní, sa klasifikuje pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu.
 3. Ak žiak nevykonal úspešne komisionálnu opravnú skúšky, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, riaditeľ školy môže na základe písomnej žiadosti povoliť opakovať ročník. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku stupňom prospechu „nedostatočný“.
 4. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, skladá sa z predsedu, skúšajúceho učiteľa a prisediaceho, ktorý má aprobáciu alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok skúšky vyhlási predseda komisie skúšanému žiakovi, a pokiaľ je žiak neplnoletý, aj jeho zákonnému zástupcovi v deň konania skúšky. Tento výsledok je konečný a ďalšie preskúšanie žiaka už nie je možné.

Článok XI

Prerušenie štúdia

 1. Riaditeľ školy môže prerušiť štúdium žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu max. na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené.
 2. Ak bolo štúdium prerušené po úspešnom ukončení ročníka, nastúpi žiak po uplynutí času prerušenia štúdia do nasledujúceho ročníka. Ak čas prerušenia štúdia uplynul v priebehu školského roka, riaditeľ školy umožní žiakovi dodatočne vykonať skúšky za príslušné obdobie.
 3. Riaditeľ školy je povinný prerušiť štúdium žiačke pre ťarchavosť a materstvo, ak praktické vyučovanie obsahuje činnosti zakázané ťarchavým ženám – matkám do konca deviateho mesiaca.
 4. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie štúdia ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

Článok XII

Zmena študijného odboru

 1. Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy na základe žiadosti žiaka.
 2. Zmenu študijného odboru povoľuje riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roka.
 3. Obsah, rozsah a termín rozdielovej skúšky určí riaditeľ školy.

Článok XIII

Opatrenia vo výchove

1.Pochvaly

1.1. Pochvala triednym učiteľom – udeľuje sa na triednickej hodine

– za výborný prospech (PV)

– za vzornú dochádzku (do 8 vymeškaných ospravedlnených hodín za polrok šk.roka)

– za reprezentovanie školy (na návrh vyučujúceho)

– za príkladné, slušné správanie, pozitívny vzťah k škole

– za aktivitu pri organizovaní akcií

1.2. Pochvala riaditeľom školy – udeľuje sa na zhromaždení školy

– za výborný prospech (PV za obidva polroky šk.roka)

– za výborný prospech a vzornú dochádzku (PV a  8 ospr.vymeš.hod. za polrok šk.r.)

– za úspešnú reprezentáciu školy

– za výnimočný výkon pri záchrane života alebo majetku, verejné uznanie inou osobou

alebo inštitúciou, za dosiahnuté výrazné školské a mimoškolské úspechy

2.Napomenutia a pokarhania

2.1. Napomenutie triednym učiteľom – udeľuje sa na triednickej hodine

– za výrazné zhoršenie prospechu žiaka (na podnet vyučujúceho)

– za 5 po sebe idúcich menej závažných priestupkov (neskoré príchody na vyučovanie,

neplnenie si povinností týždenníka, chýbajúce učebnice a učebné pomôcky,

vyrušovanie a nevhodné správanie na vyučovaní a iné)

-za 1 – 5 neospravedlnených hodín

2.2.Pokarhanie triednym učiteľom – udeľuje sa na triednickej hodine

– za jeden závažnejší priestupok (fajčenie v priestoroch školy a na odbornej praxi,

podvádzanie a iné)

-za opakujúce sa menšie priestupky po napomenutí

-za 6-12 neospravedlnených hodín

-za použitie mobilného telefónu na teoretickom vyučovaní, na odbornej praxi a

na všetkých formách skúšok bez povolenia vyučujúceho

-za vulgárne správanie voči iným osobám v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

-za odmietnutie vykonať činnosť vyplývajúcu z výchovno-vzdelávacieho procesu

2.3.Pokarhanie riaditeľom školy

-ukladá riaditeľ školy na návrh vyučujúceho alebo triedneho učiteľa za vážne

porušenie Školského poriadku

-za 7-12 neospravedlnených hodín

2.4. Podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia

-ukladá riaditeľ školy žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, po prerokovaní

závažnosti jeho previnenia na pedagogickej rade

2.5. Zníženie známky zo správania na stupeň 2 (uspokojivé)

-za opakované hrubé porušenie Školského poriadku aj napriek predchádzajúcim

upozorneniam a vykonaným disciplinárnym opatreniam

-za opakované porušenie zákazu fajčenia v škole, v areáli školy a pri činnostiach

organizovaných školou

-za 13-20 neospravedlnených hodín

2.6. Zníženie známky zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)

-za opakujúce sa závažné priestupky

-za krádež, falšovanie dokladu a podpisu

-za úmyselné ublíženie na zdraví

-za šikanovanie a vydieranie

-za vandalizmus

-za používanie alkoholických nápojov, drog a omamných látok v priestore školy

-za 21-30 neospravedlnených hodín

2.7. Zníženie známky zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé)

-za veľmi vážne porušenie školského poriadku podľa posúdenia pedagogickej rady

-za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy

-za opakované porušovanie Školského poriadku, ak zlyhali všetky ostatné opatrenia

-za čin, za ktorý bol žiak trestne stíhaný a právoplatne odsúdený

-za 30 a viac neospravedlnených hodín

Všetky opatrenia vo výchove udelené neplnoletým žiakom oznámi riaditeľ školy preukázateľne (aj prostredníctvom triedneho učiteľa) ich zákonným zástupcom. Pochvaly a výchovné opatrenia zapíše triedny učiteľ do katalógového listu žiaka.

Opatrenia vo výchove sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o skutku žiaka dozvedel príslušný pedagogický pracovník, najneskôr však do jedného roka, kedy sa žiak skutku dopustil.

V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, najdlhšie na 1 rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v tejto lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia alebo 5 po sebe idúcich priestupkov, riaditeľ školy vylúči žiaka zo štúdia na základe naplnenia podstaty podmienečného vylúčenia.

Článok XIV

Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ.
 2. Týždenníci chodia na vyučovanie tak, aby pred jeho začiatkom mohli skontrolovať triedu, zabezpečiť potrebné učebné pomôcky, nahlásiť prípadné poruchy.
 3. Po skončení vyučovacej hodiny očistia tabuľu.
 4. Na začiatku každej vyučovacej hodiny nahlasujú neprítomných žiakov, cez prestávky vetrajú.
 5. Kontrolujú a dbajú po poslednej hodine (spolu s príslušným vyučujúcim) na poriadok v triede, vyložené stoličky, svetlo, vodu, okná a iné.
 6. Na požiadanie vyučujúceho pomáhajú priniesť učebné pomôcky.
 7. Neprítomnosť vyučujúceho na vyučovacej hodine hlásia po 15-ich minútach zástupkyni školy.

Článok XV

Bezpečnosť a ochrana zdravia

 

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať Školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.
 2. Žiaci sú povinní hlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu. O úraze žiaka informuje škola zákonného zástupcu.
 3. Počas prestávok sa zdržiavať v určených priestoroch, pri presunoch rešpektovať bezpečnosť, včasnosť a disciplinovanosť.
 4. Na 2.poschodí je povolené otváranie iba vetracej časti okna.
 5. Škola zaistí, aby žiaci boli poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania.
 6. Riaditeľ školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci. Zodpovedajú za poriadok, kontrolujú prezúvanie žiakov, dodržiavanie školského poriadku.
 7. Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní v triede zodpovedá vyučujúci.
 8. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na kurzoch ochrany života a zdravia, na exkurziách, na výletoch, pri účasti na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou. Pedagogickí pracovníci sú povinní oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie.
 9. Pri školskom výlete a exkurzií mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, ak je počet viac ako 25 žiakov, je zabezpečená účasť ďalšej plnoletej osoby.
 10. Kúpanie sa povoľuje na vopred overenom a vyhradenom mieste po skupinách s najvyšším počtom 10 žiakov pod pedagogickým dozorom.
 11. Na školských akciách sa žiak bez vedomia pedagogického dozoru nesmie vzdialiť od ostatných žiakov, inak službukonajúci učiteľ za žiaka neberie zodpovednosť. V takom prípade ihneď informuje zákonného zástupcu, ktorý je povinný zabezpečiť odvoz žiaka a preberá za neho plnú zodpovednosť.

Článok XVI

Práva a povinnosti žiakov počas exkurzií a výletov

 

 1. Plán exkurzií a výletov treba vypracovať na začiatku školského roka. Tento plán musí byť súčasťou Ročného plánu školy.
 2. Dva týždne pred uskutočnením hromadnej školskej akcie je vedúci tejto akcie povinný vyplniť tlačivo „Cestovný príkaz hromadnej školskej akcie“.
 3. Za bezpečnosť žiakov zodpovedá 15 minút pred odchodom príslušný pedagogický dozor.
 4. Na každých 15 žiakov musí byť určený jeden pedagogický dozor. Bez ohľadu na počet žiakov musia dozor v autobuse zabezpečovať počas prepravy najmenej dvaja pedagogickí pracovníci.
 5. Vedúci hromadnej školskej akcie je povinný vopred poučiť žiakov o správaní, vhodnom oblečení a obutí, ktoré skontroluje pri nástupe.
 6. Autobus ako dopravný prostriedok pre hromadnú školskú akciu musí byť označený tabuľkou „Školský zájazd“.
 7. Uskutočňovať so žiakmi horolezecké túry sa zakazuje. Kúpanie na výletoch sa povoľuje len na kúpaliskách s plavčíkom.
 8. Pri spiatočnej ceste musia byť žiaci dopravení až do miesta sídla školy. Žiakom, ktorí majú trvalé bydlisko v blízkosti trasy spiatočnej cesty, môže vedúci akcie povoliť výstup z autobusu na bezpečnom mieste, čo najbližšie k miestu trvalého bydliska žiaka.
 9. Pri nastupovaní a vystupovaní z autobusu je potrebné voliť bezpečné miesto, aby sa predišlo prípadnému úrazu.
 10. Príchod z hromadnej školskej akcie treba plánovať tak, aby dochádzajúci žiaci mohli bezpečne a včas docestovať ešte v ten deň do miesta svojho trvalého bydliska. V prípade oneskoreného príchodu je vedúci zájazdu povinný zabezpečiť prenocovanie v DM tým žiakom, ktorí by sa nemohli bezpečne vrátiť do miesto trvalého bydliska.
 11. Na hromadných školských akciách sú žiaci povinní dodržiavať pokyny pedagogického dozoru.

Článok XVII

Študentská rada

 

 1. Rada žiakov triedy je zvolená na začiatku každého školského roka kolektívom triedy za prítomnosti triedneho učiteľa.
 2. Zloženie triednej žiackej rady :
 • predseda, pokladník
 • predseda triedy je členom Študentskej rady

článok XVIII

Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny v školskom poriadku odsúhlasuje Pedagogická rada vo forme číslovaných dodatkov.

PaedDr. Beata Miklósová

riaditeľka školy

POZVÁNKA

Vedenie školy srdečne pozýva žiakov, rodičov a priateľov školy na slávnostné otvorenie školského roku, ktoré sa uskotoční dňa

2.septembra 2019 o 9.00 hod

na školskom dvore.