+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Aktuality

PARTICIPATÍVNE ROZPOČTY NA ŠKOLÁCH V TSK

Trnavský samosprávny kraj sa po vzore Trenčianskeho kraja rozhodol vyčleniť finančné prostriedky na školský participatívny rozpočet pre stredné školy v jeho pôsobnosti.  Žiaci našej školy sa zúčastnili na úvodnom informačnom seminári, kde pomocou spoločenskej hry pochopili myšlienku participácie.

Na základe rozhodnutia TTSK sa projekt Participatívny rozpočet na školách pre školský rok 2019/2020 ruší z dôvodu pandémie CoVid19. Za pochopenie ďakujeme!

1.PSS_Móda zdravoťákov

2.ZAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O KORONAVÍRUSE

Z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie vo svete chce Stredná zdravotnícka škola-EK v Dunajskej Strede zodpovedným a adekvátnym spôsobom informovať žiakov našej školy a ich rodičov o koronavíruse, preventívnych opatreniach a o zodpovednosti jedinca pri zabránení prenosu nákazy.

Čítať ďalej →

ŽIACI POZOR!

Milí žiaci!

Prerušenie klasickej formy vyučovania neznamená, že máte prázdniny. Prosím, venujte sa učeniu, sledujte edupage a ostatné elektronické kanály, prostredníctvom ktorých dostávate úlohy. Zadané úlohy treba vypracovať a naučiť sa. Vyvarujte sa nákupným centrám, kaviarniam a uzavretých priestranstiev, kde je veľa ľudí. Prosím, nerobme paniku, radšej sa správajme zodpovedne!

OZNAM

Na základe prijatých preventívnych opatrení Trnavského samosprávneho kraja na zabránenie šírenia koronavírusu bude škola od 10.03.2020 do 13.03.2020 zatvorená. Počas tohto obdobia budú priestory školy predezinfikované. V piatok bude situácia prehodnotená a župa rozhodne o ďalšom postupe.

 

Preškolenie ZA

Otvára sa ďalší termín preškolenia zdravotníckych asistenov!

Vedenie školy informuje o najbližšom termíne preškolenia zdravotníckych asistentov, ktoré sa bude konať

23.3.– 3.4 2020.

Preškolenia začína 23. marca  2020 teoretickou hodinou v budove škole o 8.00 hod.

Preškolenie žiada zamestnávateľ na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z marca 2017 k rozšíreniu právomocí zdravotníckych asistentov a neznamená rekvalifikáciu na praktickú sestru.

ZÁMER

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len „zriaďovateľ‘) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja“ je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe. Čítať ďalej →