+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Zámer

ZÁMER

Predmet a účel nájmu

Na základe zriaďovacej listiny vystavenej zriaďovateľom Trnavským samosprávnym krajom (ďalej len “zriaďovateľ’) dňa 0l. 07.2002 ako vlastníkom majetku má prenajímateľ v správe nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dunajská Streda, zapísanú v Liste vlastníctva Č. 2515 na parcele Č. 1668. Nehnuteľnosť je umiestnená na Športovej ulici 349/34, 929 01 Dunajská Streda. V zmysle “Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja” je prenajímateľ (ako správca majetku zriaďovateľa) po súhlase zriaďovateľa oprávnený prenechať do nájmu majetok, ktorý má v správe, tretej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným prenajímateľ – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda má zámer prenechať do nájmu zrekonštruované nebytové priestory (miestnosť pre školský bufet), nachádzajúce sa             v budove školy:

1) Na prízemí, Pavilon III – priestor je určený na bufet s celkovou výmerou 25 m2 k tomu :

– Ostatné spoločné priestory – chodba, sociálne zariadenie 13 m2 – Skladové priestory, šatňa – 8 m2

Predmet nájmu je vykurovaný, s dodávkou pitnej vody, odkanalizovaný, s elektrickou prípojkou a príslušným elektrickým rozvodom. Predmet nájmu je súčasťou budovy školy s vchodom cez bočný vchod III.

 

Cena

Minimálna cena za prenájom vyššie uvedených priestorov je stanovená vo výške 60,00 €/mesiac.

V cene nie sú zahrnuté náklady na prevádzku, ktoré bude nájomca uhrádzať v minimálnej hodnote 125,00 €/mesiac.

Doba nájmu   

Nájomná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 01.10.2019 na dobu určitú.
Cenové ponuky možno podávať písomne v lehote do 26.08.2019 na adresu:

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda v zalepenej obálke                     s označením “Školský bufet”.

www.szsds.sk  e-mail: szsdunstreda@gmail.com  tel.: 031/5522650   fax: 031/5522568   IČO: 607312