+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Prijímacie kritéria

 Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Športová 349/34, 929 01 Dunajská Streda

Tel./fax: 031/552 2650/5522568, e-mail: szsdunstreda@gmail.com, eva.siposova@zupa-tt.sk

Kritériá prijímacieho konania pre 1. ročník šk. r. 2017/18

 

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Študijný odbor : zdravotnícky asistent 5356 M

  • Forma štúdia : denná
  • Dĺžka štúdia : štvorročná
  • Určený počet tried 1. ročníka (TTSK): 2
  • Počet študentov : vjm – 1 trieda }   sa predpokladá na 25 študentov
  •                                      vjs – 1 trieda }   plánovaný priemerný počet prijatých študentov na 1 triedu
  • Predmety na prijímacie skúšky (MZ SR):  slovenský jazyk (SJL, SJSL)maďarský jazyk, biológia Termín prijímacej skúšky:
  • 1.kolo – 1.termín : 9. máj 2017 (utorok)
  • 2.termín:   11. máj 2017 (štvrtok)
  • Forma prijímacej skúšky: test 

Obsah, rozsah PS: podľa vzdelávacích štandardov ZŠ – predmety SJ, MJ, biológia – hlavne biológia človeka 

 • Povinné potvrdenie : (tlačivo prihlášky) 
 • Dorastovým lekárom potvrdená  zdravotná spôsobilosť štúdia zvoleného študijného odboru

Kritériá na úspešné vykonanie skúšky:

 1. Absolvovanie MONITORU 2017
 2. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti
 3. Úspešné splnenie podmienok PS – vjs, vjm

Kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky:

 1. Dosiahnutie min. 90 % úspešnosti z každého predmetu na celoslovenskom testovaní MONITOR 2017

Celkové hodnotenie úspešnosti zo súčtu bodov z testov

vjs (SJL, BIO)                                                                                    vjm (SJaSL, MJ, BIO)

body                                     známka                                                               body                                     známka

40 – 34                                 1                                                             60 – 51                                 1

33 – 28                                 2                                                            50 – 42                                 2

27 – 20                                 3                                                            41 – 30                                 3

19 – 11                                  4                                                             29 – 16                                 4

10 bodov                            nesplnil podmienky PS                         15 bodov             nesplnil podmienky PS

 

SANITÁR

  • Učebný odbor : sanitár 5371 H
  • Forma štúdia : denná
  • Dĺžka štúdia : trojročné štúdium
  • Určený počet tried 1. ročníka (TTSK): 1
 • Počet študentov : Kritériá na prijatie:

 

 •  Vjs, vjm – 1 trieda – plánovaný priemerný počet prijatých študentov na 1 triedu sa predpokladá na 25 študentov
 • Bez prijímacích skúšok
 • Absolvovanie MONITORU 2017
 • Úspešné absolvovanie 9.ročníka ZŠ
 • Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti

 

Prerokované na PR dňa 13. 2. 2017

Odsúhlasené Radou školy pri SZŠ-EK dňa 13. 03. 2017

v Dunajskej Strede, 13.3. 2017

 

PhDr. Eva Siposová

riaditeľka školy