+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej samosprávy, rodičov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pri práci sa riadi vlastným štatútom.

Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v stredných školách. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa:

  • ku koncepčným zámerom školy z pohľadu školskej problematiky,
  • k návrhu na zavedenie nových študijných odborov,
  • k pedagogickému a organizačnému zabezpečeniu školského roka,
  • k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy,
  • k hospodáreniu školy.

 

Meno a priezvisko E-mailová adresa Funkcia
Mgr. Ildikó Horváthová ildiko.horvathova@gmail.com Predseda rady školy
Mgr. Annamária Farkas annamaria.farkas13@gmail.com Za pedagogických zamestnancov
Beata Hervayová hervayb@gmail.com Za nepedagogických zamestnancov
Henrietta Fekete feketeheny@centrum.sk Podpredseda rady školy
Mónika Kántor mo77@freemail.hu Zástupca rodičov
Renáta Szabóová szaboreni1970@gmail.com Zástupca rodičov
Rozália Csető rozi54321@gmail.com Zástupca žiakov
JUDr. Zoltán Hájos primator@dunstreda.eu Za zriaďovateľa
Bc. László Bacsó varady@topolniky.sk Overovateľ
PaedDr. Slávka Franková  frankova.slavka@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa
Gabriela Hluchová gabriela.hluchova@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa