+421 (0)31 552 26 50 info@szsds.sk magyar verzió

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej samosprávy, rodičov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pri práci sa riadi vlastným štatútom.

Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v stredných školách. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa:

  • ku koncepčným zámerom školy z pohľadu školskej problematiky,
  • k návrhu na zavedenie nových študijných odborov,
  • k pedagogickému a organizačnému zabezpečeniu školského roka,
  • k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy,
  • k hospodáreniu školy.

 

Meno a priezvisko Mobil/telefón E-mailová adresa Funkcia
Mgr. Ildikó Horváthová 0903 376 579 ildiko.horvathova@gmail.com Predseda rady školy
PaedDr. Beata Miklósová 0903 368 189 beata.miklosova@gmail.com Za pedagogických zamestnancov
Beata Hervayová 0907 426 976 hervayb@gmail.com Za nepedagogických zamestnancov
Erika Jakabová 0911 772 422 lolosoft@azet.sk Podpredseda rady školy
Mónika Kántor 0903 391 494 mo77@freemail.hu Zástupca rodičov
Katarína Csörgeyová 0905 232 863 csorgey@gmail.com Zástupca rodičov
Gábor Nagy 0903 896 372 yayoy@azet.sk Zástupca žiakov
JUDr. Zoltán Hájos 031 590 3911 primator@dunstreda.eu Za zriaďovateľa
Bc. László Bacsó 031 558 2151 varady@topolniky.sk Overovateľ
Mgr. Jana Baranovičová 033 555 94 24 katlovská.elena@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa
Magdaléna Sklenárová 0907 850 448 iveta.belanyiova@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa