+421 (0)31 552 26 50 szsdunstreda@gmail.com magyar verzió

Rada školy

PLÁN ZASADNUTÍ

RADY ŠKOLY PRI STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE – EK

 Október 2019

 • informácia o zahájení školského roku 2019/2020
 • plán práce SZŠ – EK v Dunajskej Strede na školský rok 2019/2020
 • správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2018/2019
 • rozpočet školy
 • informácia o projektoch SZŠ – EK v Dunajskej Strede na školský rok 2019/2020

Marec 2020

 • vyhodnotenie I. polroku školského roku 2019/2020
 • nábor žiakov pre školský rok 2020/2021 – informácia o návštevách na základných školách, stretnutí výchovných poradcov,
 • hospodárenie SZŠ – EK v Dunajskej Strede
 • podnety a pripomienky z triednych aktívov
 • organizačné zabezpečenie písomných, ústnych a praktických maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020
 • prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021

Jún 2020

 • vyhodnotenie maturitných skúšok
 • vyhodnotenie 2. polroka školského roku 2019/2020
 • vyhodnotenie prijímacích skúšok – informácia o počte prijatých žiakov do 1. ročníkov

 

V Dunajskej Strede 27.9.2019

Mgr. Ildikó Horváthová , Predseda Rady školy

 

PLÁN PRÁCE

RADY ŠKOLY PRI STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLE – EK

 

Október 2019

 • schválenie správy  o výchovno-vzdelávacej činnosti a  jej výsledkov  za školský rok 2018/2019
 • schválenie pracovného a organizačného poriadku na školský rok 2019/2020
 • schválenie projektov SZŠ – EK v Dunajskej Strede na školský rok 2019/2020

Marec 2020

 • schválenie kritérií prijímacieho konania pre 1. ročník denného štúdia 2020/2021
 • schválenie kritérií prijímacieho konania pre 1. ročník štúdia pri zamestnaní 2020/2021

Jún 2020

 • návrh počtu tried 1. ročníka pre prijímacie konanie v šk. roku 2021/2022

 

V Dunajskej Strede 27.9.2019                                                                                                                                                                                                               Mgr. Ildikó Horváthová , Predseda Rady školy

 

 

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA POZÍCIU RIADITEĽA ŠKOLY , dňa 5. apríla 2019

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole – Egészségügyi Középiskola

Športová ulica 349/34, 929 01 Dunajská Streda

___________________________________________________________________________

 

Vec: Oznámenie výsledkov výberového konania na funkciu riaditeľa Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede.

 

Rada školy oznamuje, že dňa 05.04.2019 sa konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola v Dunajskej Strede. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači:

Prvý uchádzač A, Druhý uchádzač B a Tretí uchádzač C.

Uchádzač B sa na samotnom výberovom konaní nezúčastnil.

 

Priebeh výberového konania: Výberové konanie pozostávalo z písomnej časti (legislatíva a zákonník práce) a z ústnej časti (prezentácia koncepcie rozvoja školy).

 

Dosiahnutý počet bodov spolu:

Poradové číslo Meno uchádzača: Celkové dosiahnuté body

(z písomnej + ústnej časti)

1. Uchádzač A 258
2. Uchádzač C 601

 

Výberová komisia tajne hlasovala o návrhu na funkciu riaditeľa Uchádzača C, ktorý získal najväčší počet bodov. Za predložený návrh hlasovali všetci členovia Výberovej komisie.

Rada školy konštatuje, že v zmysle § 24 ods. 12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložený návrh bol schválený a výberové konanie bolo úspešné.

 

 

V Dunajskej Strede dňa 08.04.2019

 

Mgr. Ildikó Horváthová

predseda Rady školy

 

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej samosprávy, rodičov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pri práci sa riadi vlastným štatútom.

Rada školy sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v stredných školách. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy a žiakov príslušných stredných škôl zabezpečí riaditeľ školy. Zároveň deleguje svojich zástupcov do rady školy zriaďovateľ.
Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa:

 • ku koncepčným zámerom školy z pohľadu školskej problematiky,
 • k návrhu na zavedenie nových študijných odborov,
 • k pedagogickému a organizačnému zabezpečeniu školského roka,
 • k správe o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy,
 • k hospodáreniu školy.

 

Meno a priezvisko E-mailová adresa Funkcia
Mgr. Ildikó Horváthová ildiko.horvathova@gmail.com Predseda rady školy
Mgr. Annamária Farkas annamaria.farkas13@gmail.com Za pedagogických zamestnancov
Beata Hervayová hervayb@gmail.com Za nepedagogických zamestnancov
Henrietta Fekete feketeheny@centrum.sk Podpredseda rady školy
Mónika Kántor mo77@freemail.hu Zástupca rodičov
Renáta Szabóová szaboreni1970@gmail.com Zástupca rodičov
Rozália Csető rozi54321@gmail.com Zástupca žiakov
JUDr. Zoltán Hájos primator@dunstreda.eu Za zriaďovateľa
Bc. László Bacsó varady@topolniky.sk Overovateľ
PaedDr. Slávka Franková  frankova.slavka@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa
Gabriela Hluchová gabriela.hluchova@trnava-vuc.sk Za zriaďovateľa